Bestuur en Middelen

Financiën

bedragen * € 1.000

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Meldingen

Uitkering Gemeentefonds

514 n

Gemeentefonds; taakmutaties

3.326 n

Vrijval stelpost WWB

370 v

Accountantskosten

40 n

Advieskosten VpB

40 n

Lagere rentebaten vanwege minder startersleningen

219 n

Overige lagere rentebaten

56 n

Bezwaar & beroepschriften wel en niet woningen

70 n

Frictiekosten Stadsregio in liquidatie

150 n

EDIC; lasten

50 n

EDIC; baten

50 v

Onttrekking onvoorzien voor opvang Heumensoord

300 v

Taakmutaties

Taakmutaties naar programma's

2.448 n

43 v

43 v

43 v

43 v

Budgetoverheveling

ICT Budget t.b.v. kostenbesparingen

460 v

460 n

Verrekening Saldireserve

460 n

460 v

Meldingen

Uitkering Gemeentefonds, taakmutaties
Bij deze nota verwerken wij de effecten vanuit het gemeentefonds naar aanleiding van de septembercirculaire 2014 en de mei- en septembercirculaire 2015. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van € 3,8 mln.: lagere uitkering uit het gemeentefonds van € 0,5 mln. en taakmutaties voor een bedrag van € 3,3 mln.
Dit nadeel van € 3,8 mln. bestaat enerzijds uit een nadeel van € 5,8 mln. waarover wij uw Raad eerder dit jaar hebben geïnformeerd in onze brief over de meicirculaire 2015 (kenmerk FA20 / 15.0006061), die we tegelijk met de behandeling van de Zomernota 2015 hebben aangeboden.
Daarnaast verwerken we in deze nota een voordelig effect vanuit het gemeentefonds naar aanleiding van de septembercirculaire 2015; het gaat dan om een voordeel van € 1,9 mln.

Vrijval stelpost WWB
Voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) is een stelpost opgenomen. De klantenontwikkeling laat toe dat wij hiervan € 0,37 mln. kunnen laten vrijvallen.

Accountantskosten
Onze accountant heeft voor een bedrag van € 40.000 extra interne controlewerkzaamheden uitgevoerd en gewerkt aan opzet dossier grondexploitatie. Daarnaast is er meerwerk geweest vanwege de controle van Europese aanbestedingen en zijn diverse extra deelverklaringen afgegeven op subsidies, waarvan een de Stadsbrug betreft.

Advieskosten VpB
Vanaf 1 januari 2016 zijn we voor de ondernemersactiviteiten aangifteplichtig voor de vennootschapsbelasting (VpB). Daarvoor zijn advies- en voorbereidingskosten noodzakelijk voor een bedrag van € 40.000 die we niet binnen het programma op kunnen vangen.

Rente
We verwachten minder rentebaten van € 0,275 mln. Dit wordt voor € 0,22 mln. veroorzaakt doordat er minder startersleningen zijn verstrekt. Overigens leidt dit binnen het programma Wonen niet tot een voordeel, omdat dergelijke voor en nadelen worden verrekend met de voorziening startersleningen.

Bezwaar & Beroep
De kosten voor bezwaar en beroep ten aanzien van belastingaanslagen voor woningen en niet-woningen zijn toegenomen met € 70.000. Dit komt onder andere doordat de zogenaamde ‘no cure no pay’ bedrijven steeds meer bezwaren indienen namens burgers. Ook bij bedrijven zien we hier een stijgende trend.

Frictiekosten Stadsregio
Met het vaststellen van de Zomernota 2015 door uw Raad is, in overeenstemming met de regionale afspraken voor de nieuwe regionale samenwerking GO/Economic board, het budget vanaf 2015 met een bedrag van € 85.000 structureel opgehoogd naar € 255.000. Daaruit kan vanaf 2016 de contributie van € 1,50 per inwoner betaald worden. Op 27 mei dit jaar is uw Raad akkoord gegaan met het liquidatieplan, onder voorbehoud van de procesafspraak over een adequate rechtsopvolging van het doelgroepenvervoer en woonruimteverdeling. Op 18 juni heeft de Stadsregioraad het liquidatieplan definitief vastgesteld, waarmee per 1 juli de Stadsregio in liquidatie is. Op dat moment kon geen uitsluitsel worden gegeven over de frictiekosten voor 2015 en daarna: bij de Stadsregio in liquidatie ligt bijvoorbeeld nog de bestuurlijke verantwoordelijkheid om subsidies goed af te wikkelen. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is daarom besloten de contributie volgens de oude systematiek voor de tweede helft van 2015 wel te innen. Voor Nijmegen bedraagt dit € 258.000. Met dit geld is de Stadsregio in liquidatie – samen met de voorzieningen frictiekosten en de algemene reserve – naar verwachting van voldoende budget voorzien om alle frictiekosten af te wikkelen. Wij gaan ervan uit dat na definitieve afwikkeling resterende middelen terug zullen vloeien. Bij de Zomernota 2015 is rekening gehouden met € 85.000 voor frictiekosten in 2015. Rekening houdend met alle plussen en minnen op het product externe betrekkingen, kunnen we bij deze Slotwijziging volstaan met een eenmalige budgetuitbreiding van € 150.000 voor 2015.

EDIC (Europe Direct Informatiecentrum)
Voor de continuïteit van Edic zijn voor 2016 - 2017 extra middelen beschikbaar gesteld bij de Zomernota. De dekking voor 2015 is gevonden binnen de eigen middelen. Daarvoor verhogen we eenmalig de lasten en baten met € 50.000.

Onttrekking onvoorzien voor opvang Heumensoord
We stellen voor om ten behoeve van de opvang Heumensoord (zie programma Zorg en Welzijn voor een nadere toelichting) een bedrag van € 0,3 mln. te onttrekken aan de post onvoorzien.

Taakmutaties

Taakmutaties naar programma's
We stellen bij deze nota voor een bedrag van € 2,448 mln. over te brengen naar de desbetreffende programma's. Een inhoudelijke toelichting op deze taakmutaties treft u aan bij de programma's Economie en Werk (€ 0,83 mln. voordeel), Inkomen & Armoedebestrijding (€ 0,1 mln. voordeel), Onderwijs (€ 0,1 mln. voordeel) en Zorg en Welzijn (€ 3,5 mln. nadeel).

Budgetoverheveling

ICT Budget t.b.v. kostenbesparingen
Voor extra investeringen in ICT is door de Raad bij de Perspectiefnota 2014 een eenmalig bedrag van € 0,75 mln. beschikbaar gesteld. Het budget is bedoeld om efficiency en kwaliteit van de organisatie te vergroten door verdere digitalisering, automatisering en ondersteuning. Waarbij de investering een besparing voor de organisatie moet opleveren. Deze laatste voorwaarde is cruciaal bij de selectie welke projecten uit het investeringsbudget worden bekostigd. Deze selectie heeft enige vertraging opgelopen, waardoor de werkelijke uitgaven in 2016 zullen komen. Verschillende projecten staan al in de steigers en andere projecten zullen in 2016 doorlopen. Daarom stellen wij voor om € 0,46 mln. over te hevelen naar 2016.

Winstwaarschuwingen

Belastingen
Bij het schrijven van deze nota is de omvang van het risico zoals gemeld in de Zomernota 2015 over de werktuigenvrijstelling ziekenhuizen nog niet bekend. Door nieuwe jurisprudentie zijn de omstandigheden waaronder het risico berekend was veranderd en is het momenteel nog niet te kwantificeren.

Dekking centrale overhead
Bij het opstellen van de Stadsrekening 2014 is geconstateerd dat de inzet van eigen personeel op rendabele projecten meer dan verwacht is afgenomen. Door de in de begroting vastgelegde systematiek van kostentoerekening is daardoor een deel van de dekking voor de kosten van centrale overhead weggevallen. Omdat het lopende begrotingsjaar al een aantal maanden onderweg was, hebben we de systematiek van kostentoerekening voor het begrotingsjaar 2015 niet aangepast. De systematiek willen we wel voor 2016 en volgende jaren aanpassen; dit doen we voor aanvang van begrotingsjaar 2016. Momenteel sturen we zoveel mogelijk bij om de omvang van het dekkingstekort in 2015 te beperken. In de Stadsrekening 2015 geven we een nadere toelichting op het eventueel resterende dekkingstekort.

Verbonden partijen

Geen bijzonderheden.