Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing

Financiën

bedragen * € 1.000

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Meldingen
Taakstelling Verleden Verbeeld

70 n

Legesinkomsten Citymarketing

50 n

Uitgaven Focus Citymarketing

170 n

Inkomsten Focus Citymarketing

170 v

Werkbudget 1% regeling naar 2016

85 v

85 n

Lagere onttrekking reserve 1% regeling 2015

85 n

85 v

Eenmalig voordeel bibliotheekfiliaal

300 v

Inkomsten popconcerten

50 v

Uitgaven popconcerten

50 n

Budgetoverheveling

Giro

350 n

350 v

Kroonjaar 2016

175 n

175 v

Verrekening Saldireserve

525 v

525 n

Meldingen

Naast onderstaande meldingen is er in 2015 een bedrag van € 800.000 teruggevorderd voor de restauratie van het pand Papengas 4. Voor de besluitvorming over de concrete inzet van deze middelen bieden wij uw Raad, tegelijkertijd met de nota Slotwijzigingen, separaat een Raadsvoorstel aan.

Taakstelling Verleden Verbeeld
Bij het opstellen van de zomernota 2015 en de begroting 2016 was nog niet bekend dat de taakstelling 'Verleden Verbeeld' ad € 70.000 niet gerealiseerd kon worden. Alternatieven voor oplossingen van dit nadeel zijn binnen het programma niet aanwezig. De melding heeft een structureel karakter. Voor een oplossing van het structurele deel van deze melding doen wij een voorstel in de zomernota 2016.

Legesinkomsten Citymarketing
Bij de zomernota 2015 is melding gemaakt van een eventueel extra tekort op de legesinkomsten bij Citymarketing en evenementen. In de zomer zijn deze legesinkomsten nader onderzocht en uit dit onderzoek blijkt  dat er een  nadeel van  € 50.000 op dit product gemeld moet worden.

Uitgaven, inkomsten Citymarketing
In 2015 staan nog geen lasten en baten begroot voor de uitgaven voor het Focus Citymarketing. We verwachten een bedrag van € 170.000 aan uitgaven in 2015; dat bedrag zal worden onttrokken aan de reserve Focus Citymarketing.

Werkbudget 1%-regeling, reserve
Een deel van de geprogrammeerde uitgaven van de 1% regeling vindt niet meer plaats in 2015 maar in 2016. We stellen voor dit in de begroting te verwerken. Het betreft voornamelijk de projecten Waalsprong ( €50.000) en de afronding van het kunstwerk maas waalkanaal (€ 30.000).

Eenmalig voordeel bibliotheekfiliaal
De OBGZ zal dit jaar het bibliotheekfiliaal in Nijmegen West niet realiseren en verwacht in het voorjaar van 2016 het filiaal te kunnen openen. Dat betekent dat een bedrag van € 0,3 mln. dat daarvoor in de begroting van 2015 was gereserveerd niet ingezet zal worden.

Uitgaven, inkomsten popconcerten
In 2015 hebben we extra inkomsten ter hoogte van € 50.000 kunnen realiseren door de verhuur van parken ten behoeve  van evenementen (waaronder de popconcerten). We willen de extra inkomsten inzetten om dit jaar nog elektriciteitsvoorzieningen in Park Brakkenstein te realiseren. We stellen voor zowel de lasten als de baten voor genoemd bedrag in de begroting van 2015 aan te passen.

Budgetoverheveling

Giro
Dit voorjaar is besloten met een financiële bijdrage van € 350.000 deel te nemen aan de organisatie van de start van de Giro d’ Italia in 2016. De middelen zijn door uw Raad bij de Stadbegroting 2015-2018 (€ 300.000) en bij de Zomernota 2015 (€ 50.000; meerkosten omdat we niet alleen als finish- maar ook als startplaats fungeren) beschikbaar gesteld voor jaarschijf 2016. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen naar begrotingsjaar 2015, zodat we het volledige bedrag van € 350.000 nog dit jaar ten behoeve van de Projectorganisatie van de Giro d’ Italia aan de provincie beschikbaar kunnen stellen.

Kroonjaar
Voor het kroonjaar 2016 is in de Zomernota 2015 een bedrag van € 875.000 beschikbaar gesteld. Voor de voorbereiding van het Kroonjaar 2016 worden er in 2015 al kosten gemaakt voor o.a. de promotie en beheersmaatregelen. We schatten deze kosten voor 2015 in op € 175.000. We stellen voor dit budget van 2016 over te brengen naar 2015.

Winstwaarschuwingen

Geen bijzonderheden.

Verbonden partijen

Geen bijzonderheden.