Dienstverlening & burgerzaken

Financiën

bedragen * € 1.000

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Meldingen

Niet besteed budget verkiezingen

116 v

Budgetoverheveling

Vernieuwing website

126 v

Verrekening Saldireserve

126 n

Meldingen

Niet besteed budget verkiezingen
De kosten van de  gecombineerde Waterschapsverkiezing met de Provinciale Verkiezing zijn € 116.000 lager uitgevallen dan verwacht door de combinatie van beide verkiezingen op één dag.

Budgetoverheveling

Vernieuwing website
De aanbesteding CMS en Design is naar verwachting eind november 2015 gereed. Deze datum is iets later dan gepland omdat pas, na het beschikbaar stellen van het budget in de Zomernota, van start kon worden gegaan met de aanbesteding. Dit betekent dat er in 2015 een eerste betaling gedaan zal worden aan de leverancier, en de rest in 2016 zal worden voldaan na volledige oplevering. Door de iets latere aanschaf zullen de kosten voor de tijdelijke uitbreiding van functies in 2016 vallen. We stellen daarom voor een bedrag van € 126.000 over te hevelen naar 2016.

Winstwaarschuwingen

Leges
Van de te ontvangen leges oktober-december zijn zo nauwkeurig mogelijk inschattingen gemaakt.  Eventuele afwijkingen hiervan zullen in de Stadsrekening naar voren komen.

Verbonden partijen

Geen bijzonderheden.