Duurzaamheid

Financiën

bedragen * € 1.000

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Meldingen

Lagere opbrengst bossen

37 n

37 n

37 n

37 n

37 n

Lagere lasten bosbeheer

37 v

37 v

37 v

37 v

37 v

Subsidie Walstroom Waalhaven

152 n

Lasten Walstroom

152 v

DU Bodem 2015

14 v

Meldingen

Bossen, bosbeheer
Een nadeel van €37.000 wordt verwacht op de begrote opbrengsten vanuit onze bossen. Dit is een structureel nadeel. We stellen voor dit nadeel in de begroting af te ramen in combinatie met een structurele verlaging van de lasten voor bosbeheer met €37.000, zodat het geheel budgettair neutraal is.

Walstroom
Nijmegen heeft van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen een subsidietoekenning ontvangen van €136.000 voor de aanleg van walstroom in de Waalhaven. Een deel hiervan (€62.000) betalen we als subsidie uit aan OBW-Waalfront voor de bijhorende verhoging van de hoogwatersteiger. De lasten en baten zijn per saldo budgettair neutraal. De aanleg wordt in 2015 afgerond. De totale extra uitgaven en opbrengsten op programma Duurzaamheid zijn €152.000 (inclusief onze eigen bijdrage). We stellen uw raad voor de lasten en baten binnen het programma Duurzaamheid in 2015 eenmalig met €152.000 te verhogen.

Decentralisatie-uitkering Bodem
In de meicirculaire 2015 is de decentralisatieuitkering Bodem € 14.000 lager uitgevallen dan eerder door ons is aangenomen. Wij stellen voor de lasten hiertoe in 2015 eenmalig met dit bedrag verlagen.

Budgetoverheveling

Geen bijzonderheden.

Winstwaarschuwingen

Subsidies PEM
In het kader van de subsidieverstrekking Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (PEM) verwachten we voor dit jaar geen volledige besteding. Omdat er nog aanvragen beoordeeld en/of ingediend zullen worden is er op dit moment nog geen zicht op het eindresultaat. Zoals het er nu naar uitziet koersen we af op een positief resultaat van € 0,2 mln. Wij komen hierop terug bij het opmaken van de Stadsrekening 2015.

Verbonden partijen

Geen bijzonderheden.