Economie en Werk

Financiën

bedragen * € 1.000

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Taakmutaties

DU implementatie Participatiewet

600 n

DU Eigen Kracht

30 n

IU Participatie

98 n

DU Jeugdwerkloosheid

100 n

Taakmutaties

We stellen voor een bedrag van € 0,83 mln. (nadeel) te verrekenen met het programma Bestuur en Middelen. Hieronder volgt een nadere toelichting.

Decentralisatie-uitkering Implementatie Participatiewet
Bij de decembercirculaire 2014 heeft het Rijk een decentralisatie-uitkering “Implementatie Participatiewet” van € 1,0 mln. toegekend aan de Gemeente Nijmegen als centrumgemeente van deze arbeidsmarktregio. De middelen worden over 3 jaarschijven verdeeld: 2014: € 0,1 mln., 2015: € 0,5 mln. en 2016: € 0,4 mln. Wij stellen voor € 0,6 mln. (middelen 2014 en 2015) over te hevelen van het programma Bestuur en Middelen naar het Programma Economie en Werk. De middelen voor het jaar 2016 nemen we mee in de Stadsbegroting 2016.

Decentralisatie-uitkering Eigen Kracht
Bij de meicirculaire 2015 heeft het Rijk een decentralisatie-uitkering “Eigen Kracht” van € 30.000 in 2015 en € 60.000 in 2016 toegekend aan de Gemeente Nijmegen voor het activeren van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. In maart 2015 is reeds akkoord gegaan met de inzet van deze middelen binnen het Programma Economie en Werk. Bij de slotwijziging wordt nu ook het budget voor 2015 overgeheveld van het programma Bestuur en Middelen naar het Programma Economie en Werk. De middelen voor het jaar 2016 nemen we mee in de Stadsbegroting 2016.

Integratie-uitkering Participatie
In de meicirculaire 2015 heeft het Rijk de integratie-uitkering Sociaal domein Participatie voor het jaar 2015 bijgesteld. Voor Nijmegen betekent dit een positieve bijstelling van € 98.039. Deze saldo toename van extra middelen voor Participatie heeft te maken met:

  • extra middelen voor WSW (als gevolg van aanpassing aan WSW-populatie) € 347.128;
  • afname middelen voor re-integratie ad € 249.089 als gevolg van enerzijds de uitname van het budget UWV-advisering (-/- € 325.073) en anderzijds een toevoeging van indexeringsbudget (€ 75.984).

Wij stellen voor € 98.000 over te hevelen van het programma Bestuur en Middelen naar het Programma Economie en Werk. De middelen voor het jaar 2016 nemen we mee in de Stadsbegroting 2016.

DU Jeugdwerkloosheid
Bij september-circulaire 2015 ontvangt de gemeente Nijmegen als Centrumgemeente van de arbeidsmarktregio voor 2015 en 2016 per jaar € 100.000 voor de uitvoering van de ingediende projectplannen om jongeren met een kwetsbare arbeidsmarktpositie naar werk te bemiddelen. Wij stellen voor het budget voor 2015 over te hevelen van het programma Bestuur en Middelen naar het programma Economie en Werk. De middelen voor het jaar 2016 nemen we mee in de Stadsbegroting 2016.

Budgetoverheveling

Geen bijzonderheden.

Winstwaarschuwingen

Havengelden
Als gevolg van de economische recessie worden er lagere hoeveelheden overgeslagen door een lager aantal partijen.  Dit kan mogelijk leiden tot lagere opbrengsten tot maximaal € 70.000.

Toeristenbelasting
Het aanbod van hotels in Nijmegen groeit minder snel dan destijds verwacht. Hierdoor vallen de verwachte extra opbrengsten uit toeristenbelasting als gevolg van uitbreidingen van het aantal hotelovernachtingen lager uit tot maximaal  € 30.000.

Verbonden partijen

Geen bijzonderheden.