Grondbeleid

Financiën

In deze rapportage wordt niet gekeken naar de ontwikkeling in de planexploitaties. Een actualisatie daarvan wordt meegenomen in de bijgestelde Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP), die voorafgaand aan  de Stadsrekening 2015 in procedure zal worden gebracht. Onlangs zijn in de Zomernota 2015 de economische ontwikkelingen vertaald naar de gemeentelijke projecten, door een beoordeling van de rekenparameters. De actualisering van de risicoanalyses vindt plaats in de Stadsbegroting 2016, als onderdeel van de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.   

Budgetoverheveling

Geen bijzonderheden.

Winstwaarschuwingen

Geen bijzonderheden.

Verbonden partijen

Geen bijzonderheden.