Inkomen & Armoedebestrijding

Financiën

bedragen * € 1.000

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Meldingen

Armoede bestrijding

900 n

Taakmutaties

Uitvoering Wwb

43 n

43 n

43 n

43 n

43 n

Lijfrenteopbouw

58 n

Meldingen

Armoedebestrijding
Bij Armoedebestrijding is de prognose dat het tekort kan uitkomen op € 0,9 mln. De ervaring leert dat de prognose nog altijd behoorlijk kan afwijken van het definitieve eindresultaat (door open einderegelingen). We houden daarom een onzekerheidsmarge van €0,5 mln. aan. De grootste kostenposten zijn: de kosten voor bewindvoering en de kosten voor de inrichting van woningen. Dat laatste hangt direct samen met de komst van vergunninghouders in Nijmegen. We stellen voor om een tekort op te nemen van € 0,9 mln.

Taakmutaties

We stellen voor een bedrag van €101.000 (nadeel) te verrekenen met het programma Bestuur en Middelen. Hieronder volgt een nadere toelichting.

Uitvoering Wwb
We maken extra kosten voor een bedrag van € 43.000 voor de uitvoering van de Participatiewet (bijstandverlening). Deze middelen worden ingezet voor extra capaciteit bij afdeling Inkomen vanwege de stijging in het aantal klanten. Deze middelen worden gedekt uit het programma Bestuur & Middelen. Het gaat hier om een structureel effect. We stellen voor de begroting hier op aan te passen.

Lijfrenteopbouw
Gemeenten ontvangen een compensatie voor de uitvoeringskosten die voortvloeien uit het wetsvoorstel Vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw. Met het wetsvoorstel wordt in het kader van de Participatiewet geregeld dat lijfrenten binnen zekere grenzen niet als vermogen worden aangemerkt, met als gevolg een toename van de bijstandspopulatie. De compensatie voor de uitkeringslasten vindt plaats via het Inkomensdeel van de Participatiewet.
Voor 2015 bedraagt de compensatie in de uitvoeringskosten € 58.000. De toename van de bijstandspopulatie en daaraan gekoppeld de uitvoeringskosten wordt in Nijmegen via een vaste systematiek geregeld. We stellen voor de compensatie voor de uitvoeringskosten in 2015 toe te voegen aan het programma Inkomen & Armoedebestrijding. Dit betekent dat we de middelen voor een ander doel inzetten dan beoogd. De reden om dit te doen zijn de tekorten binnen het programma Inkomen en Armoedebestrijding. Door de inzet van de compensatiemiddelen binnen het product Armoedebestrijding dekken we voor een (klein) deel het verwachte tekort op dat product. We zullen bij de zomernota in 2016 met een voorstel komen over de wijze waarop we de compensatie over 2016 en verdere jaren willen inzetten.

Budgetoverheveling

Geen bijzonderheden.

Winstwaarschuwingen

BUIG
Uit de laatste cijfers blijkt dat we als gemeente op het BUIG-budget afstevenen op een tekort van € 4,3 mln., met een bandbreedte van ongeveer plus of min € 2,5 mln. Indien het tekort groter is dan € 4,6 mln., kunnen we een beroep doen op de vangnetregeling. Daarom verwachten we een eindresultaat dit jaar van tussen de -/- € 1,8 mln., in het meest gunstige geval, en -/- € 5,7 mln. in het meest negatieve geval. Dit nadelige resultaat wordt voor veruit het belangrijkste deel veroorzaakt door invoering nadelige nieuwe landelijke verdeelsystematiek (effect van € 3,8 mln.).

Vrijval voorziening bijstandsdebiteuren
Mogelijk hebben wij ook dit jaar te maken met een eenmalige meevaller inzake de bijstandsdebiteuren. Uit het jaarlijkse proces ter bepaling van het voorzieningspercentage bijstandsdebiteuren blijkt dat het voorzieningspercentage mogelijk weer iets naar beneden bijgesteld kan worden. Het huidige percentage staat op 46%. Dit percentage zou mogelijk met een paar procentpunten kunnen dalen en dat kan een eenmalig financieel voordeel (meevaller) betekenen van ruim € 1 miljoen. Omdat het proces nog niet is afgerond, een aantal belangrijke checks moet de komende periode nog plaatsvinden, betreft het hier vooralsnog een positieve risicomelding. Ook moet nog nader bekeken worden wat de onderliggende oorzaken zijn van deze mogelijk positieve bijstelling. Na afronding van dit proces zal een en ander dus mogelijk kunnen leiden tot een positieve melding bij de jaarrekening.

Armoedebestrijding
Bij Armoedebestrijding is de prognose dat het tekort kan uitkomen op € 0,9 mln. De ervaring leert dat de prognose nog altijd behoorlijk kan afwijken van het definitieve eindresultaat (door open einderegelingen). We houden daarom een onzekerheidsmarge van € 0,5 mln. aan.

Verbonden partijen

Geen bijzonderheden.