Mobiliteit

Financiën

bedragen * € 1.000

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Meldingen

Eindafrekening gratis Openbaar Vervoer

222 v

Inhaalafschrijving Transferium Ressen

163 n

CWZ afdracht parkeeromzet vorige jaren

40 v

Handhaven betaal parkeren op zondag

150 v

Besparing motie 'parkeren beter renderen'

200 v

Afname parkeeromzet CWZ

60 n

60 n

60 n

60 n

60 n

Afname afdracht parkeeromzet CWZ

60 v

60 v

60 v

60 v

60 v

Bereikbaarheidsfonds lasten

100 v

Bereikbaarheidsfonds baten

100 n

Budgetoverheveling

HOV Slotemaker de Bruïneweg

250 v

250 n

Verrekening Saldireserve

250 n

250 v

Meldingen

Eindafrekening gratis Openbaar Vervoer
De eindafrekening proef Gratis Openbaar Vervoer voorgaande jaren met de Stadsregio geeft een meevaller van
€ 222.000.

Inhaalafschrijving Transferium Ressen
Het transferium Ressen heeft een tijdelijke bestemming als parkeerterrein. Het terrein zal in verband met de gebiedsontwikkeling Ressen in 2016 of 2017 een andere bestemming krijgen. De boekwaarde van het terrein
(€ 490.000) moet daarom versneld worden afgeschreven. Dit bedrag brengen we in 2015 en 2016 ten laste van het resultaat. Het jaar 2015 verwerken we in deze slotwijziging, 2016 is verwerkt in de Stadsbegroting 2016.-2019. Voor 2015 gaat het om € 246.000 waarvoor € 82.903 dekking is. Voor 2015 melden we een nadeel van € 163.000.

CWZ afdracht parkeeromzet vorige jaren
De gemeente Nijmegen exploiteert het parkeerterrein van het CWZ en draagt ongeveer de helft van de parkeeromzet aan CWZ af. De vaststelling van de definitieve afdracht over voorgaande jaren, die in 2015 heeft plaatsgevonden, leidt tot een eenmalig voordeel van € 40.000.

Handhaven betaald parkeren op zondag
Bij de parkeeropbrengsten boeken we een eenmalig voordeel van € 150.000 door het handhaven van het betaald parkeren op alle zondagen. In de stadsbegroting 2016 nemen we een voorstel op om het budget in te zetten voor mobiliteitsmaatregelen om de bewoners van de binnenstad tegemoet te komen. De verwachte omzet van de overige parkeeropbrengsten is enigszins hoger en nagenoeg gelijk aan een lagere omzetverwachting van parkeerboetes. De lagere boetes worden veroorzaakt door een zeer hoge betalingsgraad, wat we terugzien in een hogere parkeeromzet. In hoeverre dit structureel voortzet melden we bij de Zomernota 2016.

Besparing motie 'parkeren beter renderen'
Bij de beantwoording van de motie ‘laat parkeren renderen’ hebben we aangegeven dat er besparingsmogelijkheden zijn. Deze besparingen hebben we weten te realiseren, onder andere door gunstig aan te besteden en vergaand te digitaliseren. De besparingen leveren naar het laat aanzien een structureel voordeel op van in totaal € 200.000 per jaar. Op het structurele effect komen we terug bij de Zomernota 2016.

Afname parkeeromzet CWZ, afname afdracht
Het aantal parkeeruren van klanten en bezoekers aan CWZ neemt af. We verwachten dat de parkeeromzet CWZ in 2015 € 120.000 (baten) op de begroting achterblijft. Dit leidt tot een lagere afdracht aan CWZ van € 60.000 (lasten). Het nadeel van € 60.000 kunnen we opvangen door meevallers op andere baten. We stellen voor om de begroting voor het jaar 2015 daarom voor € 60.000 (baten en lasten) aan te passen.

Bereikbaarheidsfonds
Voor het niet of gedeeltelijk realiseren van de parkeereis wordt aan ontwikkelaars een compensatie in rekening gebracht. Eventuele ontvangsten worden afgestort in de daarvoor ingestelde reserve "bereikbaarheidsfonds". In 2015 zijn geen compensatiegelden ontvangen. We stellen voor dit effect in de begroting te verwerken.

Budgetoverheveling

HOV Slotemaker de Bruïneweg

Als uitwerking van de beleidsnota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar wordt de Slotemaker de Bruïneweg gereconstrueerd, waarbij de inrichting van de weg wordt aangepast aan de eisen van hoogwaardig openbaar vervoer. Voor het plan (kostenraming € 1,3 mln. heeft de provincie Gelderland een bijdrage van € 585.000 in het vooruitzicht gesteld. De uitvoering is voorzien in 2016. Daarom stellen we voor de reeds gereserveerde middelen van € 250.000 voor 2015 over te hevelen naar 2016.

Winstwaarschuwingen

Parkeergelden
De parkeeropbrengsten zijn sterk onderhevig aan seizoens- en weersinvloeden. Zeker in het najaar en de winter vertonen de parkeeropbrengsten doorgaans een grillig beeld en zijn daardoor moeilijk te prognosticeren. Tot en met september zien we lagere parkeeropbrengsten die bij extrapolatie naar het einde van het jaar lager gaan uitvallen dan begroot. Wij stellen dan ook voor om hiervoor een winstwaarschuwing op te nemen van € 0,25 mln.

Verbonden partijen

Geen bijzonderheden.