Onderwijs

Financiën

bedragen * € 1.000

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Meldingen

Bijdrage SMI

200 v

Taakmutaties

Stelpost onderwijshuisvesting

93 n

Meldingen

Sociaal medische indicatie (SMI)
Jaarlijks verstrekken we voor ongeveer 100 kinderen een bijdrage in het kader van Sociaal Medische Indicatie (SMI), waarmee zij gebruik kunnen maken van een kinderdagverblijf. Om de stijging van de kosten in de afgelopen jaren meer in lijn te brengen met het beschikbare budget zijn de regels voor toekenning per 1 januari 2013 aangescherpt. We zijn uitgegaan van een geleidelijke afbouw, ingaande in 2013 (lichte daling) en sterker in de jaren erna. Op basis van de gegevens tot nu toe, is die daling ook daadwerkelijk ingezet, vooral door de afname van de SMI toekenningen die nog onder de ‘oude’ regeling vielen. Ondanks deze bezuiniging zijn er geen kinderen tussen de wal en het schip gevallen. In 2015 bedraagt het surplus circa € 200.000. Daarmee hebben we weer grip op de kosten en blijven we ruim binnen het door de Raad gestelde budgettaire kader van € 475.000 per jaar. Het betreft hier een a-structureel effect, aangezien we de SMI-regeling vanaf 2016 inhoudelijk en financieel gaan onderbrengen bij het beleidsonderdeel Passende Kinderopvang dat in ontwikkeling is. Pas dan kunnen we de structurele, financiële effecten op dit onderdeel melden in de Zomernota 2016.   

Taakmutaties

Stelpost onderwijshuisvesting

De aantallen leerlingen Voortgezet- en Voortgezet Speciaal Onderwijs zijn ten behoeve van de bepaling van de gemeentefondsuitkering geactualiseerd. Het voorstel is om conform staand beleid de taakmutatie onderwijshuisvesting te verwerken op de stelpost onderwijshuisvesting. Met deze verhoging van de voor 2015 bestemde taakmutatie van € 93.000 verwachten we mogelijk een positieve afwijking van maximaal € 100.000.

Budgetoverheveling

Geen bijzonderheden.

Winstwaarschuwingen

Leerlingenvervoer
In het kader van de onderzoeksopdracht Onderwijs & Ondersteuning jeugd vullen we vanaf 2014 een deel van de bezuiniging in op het gebied van het leerlingenvervoer. Doordat wij beter kijken naar wat een kind wel kan (bijvoorbeeld met openbaar vervoer) heeft een verschuiving van het (duurdere) aangepast vervoer naar het regulier vervoer plaatsgevonden.  Ook is het verschil tussen het gemeentelijke indexeringspercentage en het van toepassing zijnde percentage van de taxibranche kleiner geworden en in 2015 zelfs in ons voordeel omgeslagen. Vooralsnog lijken beide ontwikkelingen tot een a-structureel voordeel in het lopende jaar van circa € 100.000 te leiden. Echter, doordat we met ingang van het schooljaar 2015-2016 met een nieuw contract en met andere vervoerders werken, is de impact op dit overschot per jaareinde 2015 nog niet goed in te schatten. Ook is het effect van de invoering van het passend onderwijs op onze wettelijke taak voor het leerlingenvervoer nog niet geheel duidelijk.

Stelpost onderwijshuisvesting
Met de verhoging van de voor 2015 bestemde taakmutatie van € 93.000 verwachten we mogelijk een positieve afwijking van maximaal € 100.000.

Verbonden partijen

Geen bijzonderheden.