Openbare ruimte

Financiën

bedragen * € 1.000

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Meldingen

Ondergrondse Ordening; lasten

 750 n

Ondergrondse Ordening; baten

750 v

Meldingen

Lasten en baten Ondergrondse Ordening
In 2015 zijn in het programma Openbare Ruimte meer baten gegenereerd dan begroot. Dit vindt voornamelijk zijn oorzaak in saneringswerkzaamheden van het grijs gietijzeren gasnetwerk. De gemeente brengt hiervoor forfaitaire bedragen in rekening; dit is zonder winstoogmerk.
Het toezicht op de werkzaamheden, het onderhoud en definitief herstellen van de wegen brengt extra kosten met zich mee aan het trottoir en de wegen. In verband met zetting van de ondergrond wordt het herstel van de leidingsleuven altijd enige tijd na gereedkomen van de saneringswerkzaamheden uitgevoerd. In 2015 wordt het lopende onderhoud van deze projecten en de definitieve herstelwerkzaamheden van eerdere projecten uitgevoerd.
Wij stellen voor om de ramingen van de baten en lasten in 2015 met € 750.000 op te hogen.

Budgetoverheveling

Geen bijzonderheden.

Winstwaarschuwingen

Geen bijzonderheden.

Verbonden partijen

Geen bijzonderheden.