Stedelijke ontwikkeling

Financiën

bedragen * € 1.000

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Meldingen
Lagere legesinkomsten bestemmingsplannen

100 n

Ruimtelijke inrichting; lagere baten

300 n

300 n

300 n

300 n

300 n

Ruimtelijke inrichting; lagere lasten

300 v

300 v

300 v

300 v

300 v

Meldingen

Legesinkomsten bestemmingsplannen
De legesinkomsten voor het aanpassen van bestemmingsplannen blijven achter bij de begroting, maar liggen wel op hetzelfde niveau als in 2014. Het verwachte nadeel wordt geschat op € 100.000. Het structurele effect nemen we mee bij het invullen van de taakstelling (zie volgende alinea). Wij komen hier op terug in de Zomernota 2016.

Voor het begrotingsjaar 2015 ligt er verder een taakstelling op het programma die enerzijds betrekking heeft op beperken toezicht en handhaving in de gebruiksfase (Perspectiefnota 2014) en anderzijds op een verwachte terugloop van de bouwleges (Stadsbegroting 2014‐2017). Voor 2015 lijkt het erop dat de bouwleges hoger uitvallen dan begroot. Er wordt voor 2015 gestuurd op een budgetneutraal eindejaarsresultaat. De structurele invulling van de totale taakstelling voor de komende jaren is nog in onderzoek.

Ruimtelijke inrichting
Op het product Ruimtelijke inrichting blijven de externe opbrengsten achter met € 300.000. Hier tegenover staat ook een voordeel aan de lastenkant (externe kosten). Dit is al een aantal jaren het geval en daarom stellen we voor zowel de baten als de lasten structureel met € 300.000 naar beneden bij te stellen naar een realistisch niveau.

Budgetoverheveling

Geen bijzonderheden.

Winstwaarschuwingen

Omgevingswet
Op 1 juli jl. heeft de Tweede Kamer de Omgevingswet vastgesteld. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2018. De invoering van deze nieuwe wet is een omvangrijke klus, gelet op alle beleidsmatige, juridische en uitvoeringstechnische wijzigingen. Per 1 september zijn we daarom gestart met een projectorganisatie. Het Rijk en de VNG zijn nog in overleg over de financiële implicatie van de Omgevingswet. Vooralsnog is het uiterst onzeker of het Rijk implementatiebudgetten voor de Omgevingswet beschikbaar stelt. Duidelijk is al wel dat de invoering van deze nieuwe wet een behoorlijk extra beslag zal leggen op onder andere beleidsinhoudelijke, juridische en ICT-capaciteit, waarbij het eveneens nodig kan zijn om – gedoseerd – externe hulp in te schakelen. Dit vormt voor 2015 een financieel risico. Voor 2016 en verder komen we hier in de zomernota 2016 op terug.

Verbonden partijen

Geen bijzonderheden.