Zorg en Welzijn

Financiën

bedragen * € 1.000

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

Meldingen

Opvang Heumensoord

300 n

Afkoop regresrecht; lasten

104 n

104 n

Afkoop regresrecht; baten

104 v

104 v

Taakmutaties

DU Maatschappelijke opvang

75 v

DU Vrouwenopvang

14 v

IU Sociaal Domein beschermd wonen

2.621 v

DU Faciliteitenbesluit

39 n

DU Tijdelijke voorziening bed, bad en brood

652 n

Verankering programma verbetering GGZ

125 n

IU Sociaal Domein Jeugd

1.055 v

LHBT-emancipatiebeleid

10 n

IU Sociaal Domein Wmo

268 v

IU WMO

261 v

Meldingen

Opvang Heumensoord
Op 15 september jl. hebben wij het verzoek van de bestuursvoorzitter van COA ontvangen om een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen te realiseren op Heumensoord voor circa 3.000 mensen. Onder de voorwaarde dat de noodopvang uiterlijk op 1 juni 2016 wordt beëindigd in verband met Special Olympics en de Vierdaagse hebben wij hieraan onze volledige medewerking verleend, in nauwe samenwerking met de gemeente Heumen. Afspraken zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst met COA en gemeente Heumen. In het kader van onze medewerking maken wij als gemeente Nijmegen kosten. Het betreft hier kosten voor technisch onderzoek van het terrein voor- en achteraf, infrastructuur en voorzieningen in de directe omgeving van de noodopvang, toezicht, communicatie met omwonenden en andere betrokkenen, coördinatie en projectleiding. Ten behoeve van deze kosten voegen wij in 2015 een bedrag van € 300.000 toe aan het programma Zorg en Welzijn, product Diversiteit en stellen voor deze kosten ten laste te brengen van de post onvoorzien bij het programma Bestuur en Middelen. In de Stadsbegroting 2016 hebben we een voorlopige reservering opgenomen van € 200.000; bij de Zomernota 2016 geven we daar een nadere toelichting op. Waar andere programma's en afdelingen kosten maken in relatie tot Noodopvang Heumensoord zullen deze ten laste worden gebracht van dit budget. Waar kosten krachtens de bestuursovereenkomst voor rekening komen van COA, zullen deze bij COA in rekening worden gebracht.

Afkoopsom regresrecht
De VNG heeft met het verbond van verzekeraars overeenstemming bereikt over de afkoop van verhaalsrecht bij schade. Het gaat hier om de afkoop van regresrecht voor Wmo voorzieningen. Door de afkoop van het regresrecht, ziet de gemeente af van verhaal bij de deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars. Het desbetreffende contract geldt voor de periode 2015 en 2016. Nijmegen zal hiervoor –via de VNG- van het waarborgfonds, namens het verbond verzekeraars- een afkoopsom ontvangen ter hoogte van het aantal inwoners * € 0,61. Het betreft een budgetneutrale wijziging.

Taakmutaties

Met deze slotwijziging stellen wij voor de betreffende taakmutaties te verrekenen tussen Bestuur & Middelen met het programma Zorg en Welzijn. Hieronder worden de taakmutaties nader toegelicht.

Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang
In de septembercirculaire 2014 en de mei- en septembercirculaire 2015 heeft het Rijk de decentralisatie-uitkeringen MO voor het jaar 2015 neerwaarts bijgesteld. Het gaat voornamelijk om een actualisatie van de maatstaven, maatstafaantallen; hierdoor zijn de Rijksuitkeringen iets verlaagd. Voor de DU Maatschappelijke opvang gaat het per saldo om een verlaging van € 75.508.

Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang
In de septembercirculaire 2014 en de meicirculaire 2015 heeft het Rijk de decentralisatie-uitkeringen VO voor het jaar 2015 neerwaarts bijgesteld. Het gaat voornamelijk om een aanpassing van de maatstaven; hierdoor zijn de Rijksuitkeringen iets verlaagd. Voor de DU VO gaat het per saldo om een verlaging van € 13.572.

Integratie-uitkering Sociaal Domein beschermd wonen
In de meicirculaire is tevens de integratie-uitkering Sociaal domein beschermd wonen voor het jaar 2015 neerwaarts bijgesteld. Dit heeft te maken met een vernieuwde herverdeling van het macrobudget. Voor centrumgemeente Nijmegen betekent dit een neerwaartse bijstelling van € 2.621.485.

Decentralisatie-uitkering Faciliteitenbesluit
In de septembercirculaire 2015 is voor 2015 een bedrag van € 39.140 toegekend aan de gemeente Nijmegen voor de opvang aan asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Nijmegen ontvangt deze decentralisatie-uitkering op grond van het Faciliteitenbesluit opvangcentra van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De uitkering dient ter compensatie van gelden die gemeenten normaliter via de algemene uitkering ontvangen.

Decentralisatie-uitkering Tijdelijke voorziening bed, bad en brood
Aan Nijmegen, als centrumgemeente, is in de septembercirculaire 2015 voor 2015 een bedrag van € 651.363 toegekend als tegemoetkoming voor de kosten van de tijdelijke voorzieningen die geboden worden aan vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven. Deze tegemoetkoming wordt verstrekt in de vorm van decentralisatie-uitkering, is tijdelijk van aard en vloeit voort uit een tussenuitspraak van de centrale Raad van Beroep. De verdeling van de middelen is in overleg tussen het Rijk en de VNG tot stand gekomen en is gebaseerd op de opgave van gemeenten over het aantal personen dat in de periode vanaf bovengenoemde uitspraak tot en met 15 juni 2015 gebruik heeft gemaakt van de tijdelijke voorziening en over het aantal nachten dat zij er hebben verbleven. De middelen voor de periode na 15 juni 2015 zijn verdeeld naar rato van deze aantallen.

Verankering programma verbetering GGZ
In de meicirculaire 2015 heeft het Rijk voor de verankering programma verbetering GGZ een bedrag van € 250.000  beschikbaar gesteld. De gemeenten Nijmegen, Rotterdam, Ede en Gouda hebben deelgenomen aan een pilot om de signalering van psychische problematiek bij, en de hulp aan migrantenjongeren te verbeteren (EIF project). De gemeente Nijmegen, die optreedt als penvoerder, ontvangt hiervoor een bedrag van € 250.000 (€ 125.000 in 2015 en 2016) om de resultaten uit de pilot te vertalen in een aanpak die moet leiden tot structurele verbeteringen en die door alle gemeenten toegepast kan worden.

Integratie-uitkering Sociaal Domein Jeugd
In de meicirculaire 2015 heeft het Rijk de integratie-uitkering Sociaal domein Jeugd voor het jaar 2015 bijgesteld. Voor Nijmegen betekent dit een neerwaartse bijstelling van € 863.718. Dit heeft vooral te maken met de uitname van WLZ-geïndiceerden. In de septembercirculaire 2015 is de integratie-uitkering verder verlaagd met een bedrag van
€ 191.363. Deze verlaging heeft te maken met de bestuurlijk overeengekomen correctie in verband met het woonplaatsbeginsel. In totaal wordt de integratie-uitkering Jeugd in de mei- en septembercirculaire 2015 verlaagd met € 1.055.081.

LHBT-emancipatiebeleid
In de decembercirculaire 2014 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor LHBT-emancipatiebeleid (emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele mensen en transgenders). Het betreft hier de zogenaamde regenboogmiddelen. Voor het jaar 2015 heeft het Rijk € 10.000 beschikbaar gesteld en voor de jaren 2016 en 2017 heeft het Rijk € 20.000 per jaar beschikbaar gesteld. De genoemde middelen staan nog op stelpost bij het programma Bestuur en middelen. De Rijksmiddelen voor de jaren 2016 en 2017 worden met de SB 2016-2019 overgeheveld naar het programma.

Integratie-uitkering Sociaal domein Wmo
In de septembercirculaire 2014 en de meicirculaire 2015 heeft het Rijk de integratie-uitkering Sociaal domein Wmo voor het jaar 2015 neerwaarts bijgesteld. Dit heeft te maken met een vernieuwde herverdeling van het macrobudget. Voor Nijmegen betekent dit een neerwaartse bijstelling van € 336.135. Dit heeft vooral te maken met de uitname van WLZ-geïndiceerden. In de septembercirculaire 2015 is de integratie-uitkering verhoogd met een bedrag van € 68.189. In totaal gaat het om een verlaging van € 267.946.

Integratie-uitkering WMO
In de septembercirculaire 2014 en de meicirculaire 2015 is tevens de integratie-uitkering Wmo voor het jaar 2015 neerwaarts bijgesteld met € 225.043. Dit heeft te maken met een daling van het macrobudget.
In de septembercirculaire 2015 is de integratie-uitkering verder verlaagd met een bedrag van €36.370. Deze verlaging heeft te maken met het gebruik van actuelere maatstafaantallen en door de definitiewijziging van de maatstaf woonruimten. In totaal gaat het om een verlaging van € 261.413.

Budgetoverheveling

Geen bijzonderheden.

Winstwaarschuwingen

Totaaleffect programma
Voor het jaar 2015 verwachten we op het programma Zorg & Welzijn een resultaat dat schommelt tussen € 3,1 mln. negatief en € 3,3 mln. positief. In dit resultaat is rekening gehouden met de taakmutaties uit de septembercirculaire 2014, de mei- en septembercirculaire 2015 en een verwacht voordeel op het product Publieke Gezondheid van € 0,7 mln. Bij een negatief resultaat zal eerst worden geput uit de beschikbare bestemmingsreserve Wmo-Jeugd, nu € 1,4 mln. Een positief resultaat betekent dat de bestemmingsreserve zal worden gevoed.
De geprognosticeerde fluctuatie van het resultaat heeft te maken met de nog onzekere verwachting  op de nieuwe taken op het gebied van de Wmo, Jeugd en Beschermd Wonen. We baseren deze verwachting op een eerste inzicht in de volume- en budgetontwikkeling van de Wmo, Jeugd en Beschermd wonen over het eerste halfjaar 2015. De prognose voor heel 2015 hebben we voor Wmo en Jeugd gemaakt op basis van een lineaire doorvertaling van de ontwikkelingen in het eerste half jaar.

Voor de Wmo en Jeugd geldt dat de gegevens tot stand zijn gekomen op basis van meerdere bronnen omdat het sturingsinformatiesysteem nog niet volledig operationeel is. Wij zijn bezig met de validatie van deze gegevens met de backoffice en de zorgleveranciers. Daarnaast maken we nog afspraken met zorgleveranciers en de regiogemeenten over verrekening van resultaten. Daarom kunnen we nog geen financiële consequenties voor de gemeente afgeven. Wel kunnen we op basis van de risico-inventarisatie en de informatie over de geleverde zorg in het eerste half jaar een bandbreedte aangeven van het te verwachten resultaat.
Op basis van de beschikbare gegevens verwachten wij voor de Wmo een resultaat dat zal liggen tussen € 2,4 mln. negatief en € 1,1 mln. negatief. We constateren in het eerste halfjaar meer inzet op specialistische begeleiding dan verwacht. Bij Jeugd verwachten we een resultaat dat schommelt tussen € 1,1 mln. negatief en € 2,9 mln. positief. Hier zien we in het eerste halfjaar minder inzet dan verwacht op ambulante trajecten, observatie & diagnostiek en specialistische Jeugd GGZ.

Voor Opvang en beschermd wonen zal het resultaat  variëren tussen € 0,3 mln. negatief en € 0,8 mln. positief. Deze schommeling heeft te maken met een verwacht voordeel op de begrote reguliere subsidies, met name een voordeel op DU Vrouwenopvang, en een verwacht nadeel op de nieuwe Wmo taak 'beschermd wonen'. Vooral de onzekerheden op enerzijds de te ontvangen eigen bijdragen beschermd wonen en anderzijds de te verstrekken PGB zijn groot. In het geprognosticeerde resultaat is een risicobedrag voor de te ontvangen eigen bijdragen meegenomen van € 1,1 mln. Dit risicobedrag is tevens meegenomen in de Stadsbegroting 2016-2019.

T.a.v. PGB en eigen bijdragen geldt dat tot op heden - door systeemtechnische knelpunten - volledige en betrouwbare gegevens ontbreken die de gemeente  uit de beschikbare systemen van SVB (PGB) en het CAK (Eigen bijdragen) kan halen. Het CAK kan bijvoorbeeld nog geen scheiding aanbrengen tussen eigen bijdragen Wmo en Wmo beschermd wonen. Daarnaast worden de eigen bijdragen voor PGB cliënten in de regio vooralsnog niet overgemaakt naar centrumgemeente Nijmegen, maar naar de betreffende regiogemeente waar de cliënt verblijft. De eigen bijdragen vormen daarom in 2015 een groot risico.

Met de jaarrekening 2015 willen we het uiteindelijke resultaat op het programma via winstbestemming toevoegen (bij voordeel) dan wel onttrekken (bij nadeel) aan de bestemmingsreserve Wmo-Jeugd. Indien zich een negatief resultaat voordoet verwachten wij dat wij dit voor € 1,4 mln. kunnen opvangen met de reserve Wmo-Jeugd.

Verbonden partijen

Geen bijzonderheden.