Bezuinigingen

Als vervolg op de Zomernota rapporteren we op deze plaats over de voortgang van de bezuinigingsopgaven, die voor dit jaar en volgende jaren op de rol staan. We doen dat naar de stand van september.

Zoals  gebruikelijk hebben we bij nu opnieuw een tussenstand opgemaakt. Wat is van het bezuinigingsprogramma 2015 concreet ingevuld en wat kunnen we bij uw Raad gereed melden? Onder een ‘gereed’ verstaan we dat een bezuinigingsopgave volledig is afgewikkeld, zowel door het nemen van inhoudelijke maatregelen, als door het op een juiste manier verwerken in de administratie, inclusief –  waar dat nodig is – het aframen van loonsom en van formatie.

Het programma 2015 omvat een groot aantal opgaven, voor een totaal bedrag van €15,4 mln. Bij de Zomernota hebben we hiervan ongeveer € 3 mln. gereed gemeld. Bij deze Slotwijzigingen kunnen we weer een aantal gereedmeldingen toevoegen. Het totaal voor 2015 gereed gemelde bedrag komt daarmee op € 8,7 mln. Dit betekent dat nog € 6,7 mln. resteert. De invulling daarvan ligt op koers en zal dit jaar nog plaatsvinden. Het betreft hier voornamelijk voorstellen welke gepaard gaan met formatiereductie, of nog een administratieve verwerkingsslag vragen. Het merendeel van de bezuinigingen is structureel ingevuld. Daarmee voldoen we aan het uitgangpunt om het bezuinigingsprogramma volledig uit te voeren en geen verliezen te laten ontstaan.

De opgaven voor 2015 maken deel uit van een totaal volume aan bezuinigingen van ruim € 76 mln., dat cumulatief is geprogrammeerd tot en met 2018. In dit totaalbedrag zijn alle raadsbesluiten verwerkt tot en met het coalitieakkoord 2014-2018 (stand per 1 juni 2014). We zetten dit kort in schema.

bedragen * € 1.000

Programma

2015

2016

2017

2018

2019

Gereed voor 1 januari 2014

41.664

41.784

41.784

41.784

41.784

Gereed gemeld in 2014

9.342

10.388

10.653

10.814

10.814

Als verlies genomen in de Zomernota 2015

2.084

1.734

1.859

1.859

1.859

Gerealiseerd in periode 1 jan tot 1 april 2015

900

1.075

1.250

1.250

1.250

Gerealiseerd in periode 1 april- 1 september 2015

Coalitieakk 2014 - stedenbanden subsidie afbouwen

CCC

20

40

60

80

80

Coalitieakk 2014 - uitvoering citymarketing

CCC

250

250

250

250

250

Herstuctureren veld maatsch instellingen deel 2

Zorg & Welzijn

250

250

250

250

250

Kostenbewuster Citymarketing

CCC

150

150

150

150

150

PN 2014 - stelpost Progr Onderwijs - restant

Onderwijs

1.700

PN 2014 - stelpost Progr Zorg en Welzijn - Indiv.voorz. Huish. hulp  (correctie SB2013 pag 282)

Zorg & Welzijn

3.136

5.104

5.104

5.104

5.104

PN 2014 - stelpost Progr Zorg en Welzijn - Ondersteuning Jeugd

Zorg & Welzijn

-100

-100

0

0

0

Reinigingsniveau Centrum en Benedenstad

Openbare Ruimte

200

200

200

200

200

Tariefsverhoging wijkaccomm. zakelijk tarief van 2015

Wijken

37

37

37

37

37

Verminderen rol gemeente bij Stedenbanden

CCC

29

29

29

29

29

Totaal Gerealiseerd in periode 1 april- 1 september 2015

5.672

5.960

6.080

6.100

6.100

Niet gereed

6.722

11.758

14.709

14.860

14.860

De oploop vanaf 2015 heeft vooral te maken met de opgaven uit de Perspectiefnota 2014 die vanaf 2015 gaan werken. Ook de bezuinigingen waartoe is besloten in het Coalitieakkoord 2014 zijn in deze tabel verwerkt.
Een gedetailleerd overzicht van alle nog niet gereed zijnde bezuinigingen hebben we opgenomen in de hierna volgende tabel. U vindt daar een opsomming van alle besluiten (bezuinigingsopdrachten) tot de peildatum 1 september 2015.

bedragen * € 1.000

Programma

2015

2016

2017

2018

2019

Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase

Duurzaamheid

150

150

150

150

150

Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase 2015

Stedelijke ontwikkeling

100

100

100

100

100

Bezuin organisatie - Beleid

Organisatie

0

140

140

140

140

Bezuin organisatie - BJC

Organisatie

57

57

101

101

101

Bezuin organisatie - Communicatie

Organisatie

103

192

294

294

294

Bezuin organisatie - Facilitaire zaken

Organisatie

303

566

869

869

869

Bezuin organisatie - Financiën

Organisatie

419

783

1.200

1.200

1.200

Bezuin organisatie - I & A

Organisatie

488

582

785

947

947

Bezuin organisatie - Juridische zaken

Organisatie

115

214

328

328

328

Bezuin organisatie - Personeel en Organisatie

Organisatie

178

334

512

512

512

Bezuin organisatie - Programma en lijnmanagement

Organisatie

180

180

320

320

320

Bezuin organisatie - Reductie leidinggevenden PIOFZ

Organisatie

70

140

280

280

280

Bezuin organisatie - Stroomlijnen (samenv.  O-14 + O-18)

Organisatie

251

872

1.468

1.307

1.307

Bezuin organisatie - vermindering beleidscapaciteit

Organisatie

160

160

200

200

200

Bezuiniging cultuur; niet bibliotheek (amend.20-6-12)

CCC

200

350

350

350

350

Bundelen Leerplicht en RMC/jongerenloket

Onderwijs

100

100

100

100

100

Coalitieakk 2014 - bezuin beheer en onderh 1 jr naar voren

Openbare Ruimte

500

0

0

0

0

Coalitieakk 2014 - budget verkeersmaatregelen verlagen

Mobiliteit

250

250

250

250

250

Coalitieakk 2014 - cultuuractiviteiten stroomlijnen

CCC

40

40

40

40

40

Coalitieakk 2014 - veiligheid deregulering en minder admin

Veiligheid

0

0

0

150

150

Contributie Stadsregio vanaf 2015

CCC

215

330

330

330

330

Extra opbrengsten reclamebeleid - restant na ZN

Openbare Ruimte

100

500

500

500

500

Geen nieuw beleid mobiliteit, deel 2

Mobiliteit

77

77

77

77

77

Geen nieuwe projecten Verleden Verbeeld

CCC

70

70

70

70

70

Hervormen MARN vanaf 2015

Openbare Ruimte

300

300

300

300

300

Het Valkhof en Lux theater en muziek

CCC

150

150

150

150

150

Minder toezicht APV OR

Openbare Ruimte

100

100

100

100

100

Minimaliseren monumentenbeleid vanaf 2015

CCC

70

70

70

70

70

PN 2014 - stelpost Progr Cultuur - Modernisering culturele veld

CCC

0

350

350

350

350

PN 2014 - stelpost Progr Facilitaire diensten - Vastgoed &
accommodaties

Sport en Accommodaties

200

500

800

800

800

PN 2014 - stelpost Progr Onderwijs - restant

Onderwijs

0

1.700

1.700

1.700

1.700

PN 2014 - stelpost Progr Zorg en Welzijn - Ondersteuning Jeugd

Zorg & Welzijn

0

0

285

285

285

Sluiten of zelfbeheer zwembad Dukenburg; vanaf 2015

Sport en Accommodaties

200

200

200

200

200

Sobere ondersteuning Raad en College - restant

Bestuur & Middelen

125

200

200

200

200

Toezicht/ handhaving beperken tot (zeer) hoog risico

Stedelijke ontwikkeling

100

100

100

100

100

Verhogen actief burgerschap/ verminderen ambitieniveau

Openbare Ruimte

300

800

800

800

800

Verhogen eigen bijdrage hobbywerkplaatsen

Zorg & Welzijn

50

100

100

100

100

Verminderen Artist innrecidence

CCC

30

30

30

30

30

Verminderen formatie bedrijvenloket

Economie en Werk

25

25

25

25

25

Verminderen huur voor Huisvesting JGZ

Zorg & Welzijn

0

0

89

89

89

Vermindering inhuur - aandeel W&I vanaf 2015

Organisatie

896

896

896

896

896

Versoberen budget Tegengaan Niet-gebruik

Inkomen en Armoedebestrijding

50

50

50

50

50