Beleidsinvesteringen

Samenvatting
We geven per programma een nadere toelichting op de lopende investeringen.

Dit najaar verwachten we het project Damwand Waalkade af te ronden en af te sluiten met een overschrijding van € 0,3 mln.; dit is veroorzaakt door meer en hogere schadeclaims dan eerder voorzien; het grootste deel van de ingediende claims is afgewikkeld, een klein deel is nog in behandeling. De afwikkeling is afhankelijk van de jaarcijfers van de verzoekers over het jaar 2014. Er zijn verder geen grote afwijkingen.

Een aantal investeringen zal dit jaar niet of niet geheel worden afgewikkeld. Bij het opmaken van de Stadsrekening 2015 maken we de balans op en maken dan ook een doorberekening van de afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten). Het meerjarige effect van die berekening nemen we mee in de Zomernota 2016; zoals het er nu naar uitziet verwachten we daarbij geen grote nadelige effecten ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting.

Wijzigingen
Bij de oplading van kredieten geven we aan als er bijdragen of subsidies verwacht worden, als dekking voor de investeringsuitgaven. Als de bijdragen definitief zijn, verwerken we de ontvangst en de uitgave van deze middelen bij het desbetreffende krediet. Bij deze Slotwijziging stellen we voor onderstaande bedragen (ontvangsten en uitgaven) te verwerken en daartoe begrotingswijziging BW-01443 vast te stellen:

  • Fietsroute Nijmegen - Beuningen: € 1.680.000 co-financiering regionale partners;
  • Dorpensingel: € 50.000 bijdrage Lingewaard;
  • Fietspad Waalbrug: € 5.000.000 bijdrage Stadsregio en Provincie;
  • Fietsroute Beuningen-Heijendaal € 100.000 subsidie Provincie;
  • Loopverbinding Nijmegen CS: € 60.000 bijdrage Provincie.