Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing

 Soort Krediet 
x €. 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2019

1. Specifiek

masterplan oude stad

435

101

2

0

332

Cultuurhistorie

400

0

0

0

400

Keizer Karel Podia

7.107

1.268

2.115

385

4.109

Cultuurspinnerij

500

0

0

0

500

Masterplan Oude Stad
Het krediet betreft een bedrag uit de restantkredieten 2006 en heeft betrekking op het masterplan oude stad (subsidieregeling voor gevelverbetering). De afspraken met betrokkenen zijn gemaakt op grond van de toenmalige subsidieverordening. Uitgaven treden pas op na het indienen van declaraties. Ultimo 2014 zijn er nog tot een bedrag van € 335.000 afspraken gemaakt.

Cultuurhistorie
De raad heeft op 9 mei (raadsbesluit 42/2012) eenmalig een krediet van € 1 mln. ter beschikking gesteld voor het programma Ruimte en Cultuurhistorie in 2013, in te zetten voor cultuurhistorische projecten.

Bij raadsbrief van 18 februari 2014 is de Raad over de voortgang van het krediet van € 1 mln. nader geïnformeerd.

Overzicht projecten
x € 1.000

Inzet middelen

1a. Visualisatie 'Verloren toren' Plein 1944

€ 300

1b. Bijdrage kosten herbouw Donjon

€ 250

1c. Stratemakerstoren

€ 150

1d. Herdenkingsmonument soldaat Plein 1944

€ 25

1e. Publieksopgraving Waalfront
1e. Route bombardement/market garden & openstelling Valkhofbunker
1e. Bijdrage voor Stevenskerk

€ 150
€ 25
€ 100

M.i.v. 2015 staan er, financieel gezien, nog twee kredieten open:

  • Bijdrage plankosten herbouw Donjon (€. 250.000), nog geen realisatiekosten. Planexploitatie door de Raad aangenomen 18/9/2013. Status investering: realisatiefase; verwachte afronding 2015;
  • Herontwikkeling Stratemakerstoren (€. 150.000), nog geen realisatiekosten. Status investering: realisatiefase; verwachte afronding 2015.

Keizer Karel Podia
Het eerste deel van de renovatie van de Vereeniging  heeft in de zomerperiode van 2014 plaatsgevonden, binnen planning en budget. De klimaatinstallatie van de grote zaal is vernieuwd, samen met de theater- technische installaties en de zolderverdieping. Het tweede deel van de renovatie is in uitvoering, en in oktober gereed. Het betreft hier het creëren van een Grand Café aan de voorzijde, opknappen en in oude luister herstellen van de entreehal, de Centrale hal, de Grote Zaal en de zijfoyers.

Cultuurspinnerij
Het krediet betreft een bedrag waarmee het Vasim-gebouw deels kan worden gerestaureerd en waarbij onder andere de huisvesting van de Cultuurspinnerij mogelijk kan worden gemaakt.