Economie en Werk

 Soort Krediet 
x €. 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2019

1. Specifiek

Bloemerstraat

500

0

0

0

500

Waalkade

18.213

16.289

1.246

1.176

1.855

Bloemerstraat.
Er is een aantal info-bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, ondernemers, eigenaren. Momenteel werkt een klankbordgroep 2-scenario’s uit. Planning: najaar aanbesteding, bestek e.d. Uitvoering voorzien 1e helft 2016.

Waalkade

Damwand
Dit najaar verwachten we het project Damwand Waalkade af te ronden en af te sluiten met een overschrijding van € 0,3 mln. De verantwoording nemen we op in de Stadsrekening 2015. De definitieve afrekening met de aannemer zal plaatsvinden in 2015, nadat resterende kleinere werkzaamheden zijn afgerond. Ten aanzien van de kosten voor de walstroom gaan we ervan uit dat de bij de Stadsregio ingediende declaratie conform wordt afgewikkeld. De voornoemde overschrijding van € 0,3 mln. is veroorzaakt door meer en hogere schadeclaims dan eerder voorzien; het grootste deel van de ingediende claims is afgewikkeld, een klein deel is nog in behandeling. De afwikkeling is afhankelijk van de jaarcijfers van de verzoekers over het jaar 2014.
De archeologische (eind)rapportages moeten nog worden opgesteld.  De verwachting is dat dit in 2015 en anders begin 2016 zal plaatsvinden.

Oostelijke Waalkade
Voor de verbetering van de oostelijke Waalkade zijn de werkzaamheden in 2015 gestart.  Doel is om het toeristisch bezoek aan de Waalkade te stimuleren en de relatie tussen Waalkade met de binnenstad en de Waal te versterken. De werkzaamheden hebben betrekking op: de (1) verbetering Veerpoorttrappen, (2) verbetering inrichting Veerpoortstraat, (3) realisatie van een lift nabij de Veerpoorttrappen, (4) verbetering Openbare ruimte op de kade bij de Lindenberghaven en (5) verleggen bestaande steiger en aanleg nieuwe steiger in de Lindenberghaven. Door deze aanpassingen wordt de haven geschikt gemaakt voor de aanleg van nog meer historische schepen en wordt de bereikbaarheid van de binnenstad naar de Waalkade en de stadswaard vergroot. Het verblijfsklimaat neemt hierdoor toe.

De verwachting over 2015 is dat dit project voor 80% is gerealiseerd, de werkzaamheden genoemd onder punt 4 en 5 - hiermee is een investeringsbedrag gemoeid van € 0,4 mln. - worden in 2016 uitgevoerd. We verwachten met het beschikbaar gestelde budget uit te komen. Bij de herziening VGP nemen wij een risico mee. Immers het project wordt deels gefinancierd door de provincie die als voorwaarde stelt dat het project eind 2015 gereed is. Dat zou kunnen betekenen dat de provincie de subsidie voor een klein gedeelte kort.