Mobiliteit

 Soort Krediet
x €. 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2019

1. Specifiek

Fiets

7.111

5.971

556

0

584

Selectief toegangssysteem

813

822

78

250

163

Fietstunnels Waalsprong

7..318

2.481

348

3.800

8.289

Aanleg Dorpensingel

5.000

199

-3

0

4.804

Groene Route

2.200

997

4.138

3.159

224

Marienburggarage Parkeerapparatuur

300

0

0

0

300

Parkeren Hezelpoort

2.598

2.523

0

1.898

1.973

Parkeergarage Plein 44

2.950

2.828

82

0

40

Stationsplein

3.000

0

105

0

2.895

Tunnel Westzijde Spoorzone

2.500

0

0

0

2.500

Fietsvriendelijke maatregelen

5.000

0

0

0

5.000

Waalbrug fiets- en busbaan

5.000

0

0

0

5.000

Park  & Ride

1.200

0

36

0

1.164

Fiets
Met dit krediet hebben we onder andere de uitvoering van de zuidelijke snelfietsroute Beuningen (fietsstraat Dennenstraat) afgerond.  Voor 2015 en 2016 staat de uitvoering van de 2e fase (Muntmeesterlaan-Campus Heyendaal) gepland.
Voor het traject door het Kinderdorp Neerbosch wordt uitgebreid overleg gevoerd met de grondeigenaren in het gebied over een veelomvattende grondoverdracht. Dit heeft geleid tot een vertraging in de aanleg van dit traject; wij verwachten dat de gesprekken binnenkort afgerond worden en dat de afronding in 2015 of in de loop van 2016 gereed is.

Huidige status: einddatum 2015/2016.
Status investering: voorbereiding / realisatiefase.

Selectief Toegangssysteem
Dit krediet betreft de vervanging van het selectief toegangssysteem van de binnenstad (STS) en de daarmee samenhangende project Upgrading Verkeersmanagementcentrale (VMC). De vervanging van het STS is opgeleverd. De Stadsregio heeft een subsidie toegekend van € 250.000 voor een monitoring- en handhavingsmodule. Met deze module krijgen we inzicht in het aantal voertuigen dat zich buiten de venstertijden in het voetgangersgebied ophoudt zonder de benodigde ontheffingen en hebben we de mogelijkheid om hier op een efficiënte wijze handhavend tegen op te treden. Dit budget zetten we in 2015 in.
In overleg met de Stadsregio is besloten om in plaats van een handhavingsmodule een scanauto aan te schaffen. Met behulp van deze scanauto krijgen we eveneens inzicht in het aantal voertuigen dat zich buiten de venstertijden in het voetgangersgebied bevindt. De scanauto is geleverd en wordt in september in gebruik genomen.

Huidige status: einddatum 2015.
Status investering: opleveringfase.

Fietstunnels Waalsprong
In 2013 is het westelijke tracé van de snelfietsroute naar Arnhem (RijnWaalpad) opgeleverd. Belangrijk onderdeel daarin is de fietsbrug over de Graaf Alardsingel. De kosten hiervan worden tot 50% gedekt door een subsidie met een maximum van 2,4 miljoen. Het verzoek tot subsidievaststelling is begin 2015 ingediend.
In het kader van de verkeersdoorstroming en veiligheid in Lent is in 2014 gestart met de bouw van de fietstunnel Laauwikstraat. De uitvoering is inmiddels voltooid. Het verzoek tot subsidievaststelling volgt in de tweede helft 2015. Het restant van het krediet moet beschikbaar blijven voor onverwachte tegenvallers, of willen we inzetten voor de infrastructurele verbeteringen voor de fiets, onder andere de verbetering van fiets op- en afgangen bij de verschillende Waalbruggen. De uitvoering hiervan voorzien we in 2016/2017, volgend op de oplevering Ruimte voor de Waal en het internationale fietscongres Velo-city in juni 2017.

Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2014: einddatum 2015.
Huidige status: einddatum 2017.
Status investering: realisatiefase.

Aanleg Dorpensingel
De aanleg van de Dorpensingel (nieuw aan te leggen weg tussen de Prins Mauritssingel en Bemmel) staat gepland voor 2015 en 2016. In 2014 zijn diverse voorbereidende activiteiten uitgevoerd om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Nijmegen en Gemeente Lingewaard.  De tracémogelijkheden zijn verkend en doorgerekend. De gemeente Lingewaard is bereid maximaal € 1,5 mln. bij te dragen in het project; de besprekingen met de provincie over cofinanciering zijn in een positieve sfeer verlopen, maar hebben helaas nog niet geleid tot concrete toezeggingen. Daarom is de geplande start van de uitvoering vertraagd en wordt het zeer twijfelachtig of de afronding in 2016 gehaald kan worden; binnen enkele maanden zullen wij aan de Raad hierover rapporteren.

Huidige status: einddatum 2016 of 2017.
Status investering: voorbereidingsfase.

Groene Route
De doorstromingsmaatregelen (Dynamisch verkeersmanagement) zijn grotendeels in 2013 gerealiseerd; een deel volgde nog in de loop van 2014. In 2015 volgt de afronding, inclusief het monitoren en evalueren van de effecten van de maatregelen en de subsidiedeclaratie. Binnen het project zijn werkzaamheden uitgevoerd (m.n. asfaltering), bekostigd uit het Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte.
In 2014 is de uitvoering gestart van het project Poort Neerbosch en is opgeleverd  op 1 mei 2015.

Huidige status: gereed.
Status investering: opgeleverd.

Marienburggarage parkeerapparatuur
Het krediet wordt ingezet voor de aanschaf van een nieuw parkeersysteem inclusief een parkeermanagementsysteem. Door slim aan te besteden, schatten we in dat we binnen het budget, naast de parkeerapparatuur van de Marienburggarage, ook de apparatuur van de Eiermarktgarage kunnen vervangen.
De parkeerapparatuur van de Mariënburggarage wordt dit najaar vervangen. In september wordt een raadsvoorstel voorbereid om het restantbudget in te zetten ten behoeve van de vervanging parkeerapparatuur in de Eiermarkt. Eind 2015 zijn beide vervangingen gerealiseerd.

Huidige status: einddatum 2015
Status investering: realisatiefase

Parkeren Hezelpoort
In 2014 is het Hezelpoortterrein opnieuw ingericht als parkeerterrein en aangesloten op het parkeerroute informatie systeem (PRIS). Ook zijn de tijdelijke parkeerplaatsen op het Joris Ivensplein opgeheven zodat het plein weer de oorspronkelijke uitstraling krijgt. Zodra de nieuwbouw Handelskade (de eerste nieuwbouw van het Waalfront op het voormalige terrein van De Gelderlander) wordt gerealiseerd, naar verwachting in 2016/2017, wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid door middel van een parkeerdek.

Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2014: einddatum 2016.
Maaiveldparkeren: gereed. Dit deel van de investering is in 2014 afgesloten.
Modulaire opbouw: is momenteel in de voorbereidingsfase/realisatiefase. De bouw van het extra parkeerdek wordt dit najaar gerealiseerd en moet voor 1 januari 2016 klaar zijn i.v.m. een subsidieverplichting.
Huidige status: einddatum 2015.
Status investering: t.a.v. modulaire opbouw; voorbereiding/realisatiefase.

Parkeergarage Plein 44
De oplevering van de parkeergarage heeft in 2014 plaatsgevonden. We zetten het restant van het krediet in voor de aanpassing van het toegangscontrolesysteem en sluiten het krediet in 2015 af.
De apparatuur wordt dit najaar vervangen.

Huidige status: einddatum 2015.
Status investering: afrondingsfase.

Stationsplein
Het stationsgebied wordt in de komende jaren aan beide zijden verbeterd. Voor de herinrichting van
het Stationsplein is € 3 mln. beschikbaar. In 2015 behandelt ons college een voorstel voor om een deel van dit krediet in te zetten. Het restant van het krediet zetten we in 2016-2017 en 2018 in.

Huidige status: einddatum 2018.
Status investering: voorbereidingsfase, een aantal maatregelen wordt al in 2015 uitgevoerd.

Tunnel Westzijde Spoorzone
Wij gaan de bereikbaarheid aan de westzijde van Nijmegen CS verbeteren door het realiseren van een extra uitgang van de voetgangerstunnel, en daarmee een volwaardige entree aan de westzijde van het station. Dit doen wij samen met Prorail. Wij dragen hieraan vanuit de gemeente € 2,5 mln. bij. In 2015 vindt een variantenstudie plaats, voorbereiding start in 2016, gereed in 2020/2022, afhankelijk van de planning van andere grote projecten, zoals Programma Hoogfrequent Spoor.
Het doortrekken van de perrontunnel maakt onderdeel uit van het integrale plan voor het stationsgebied. Het daarmee samenhangend indicatieve investeringsbedrag wordt ingeschat op € 10,0 miljoen. Dat betekent dat de gemeentelijke bijdrage evenredig toeneemt met € 2,5 miljoen. Bij de zomernota 2016 komen wij met een onderbouwing van deze investering.

Huidige status: einddatum 2020/2022.
Status investering: onderzoekfase.

Fietsvriendelijke maatregelen
Dit krediet dient momenteel als garantstelling voor de verbreding van de Waalbrug (zie krediet Waalbrug fiets- en busbaan). Ervan uitgaand dat regionale cofinanciering wordt gevonden,  leggen we in 2015 nog bestemmingsvoorstellen voor, voor zover we het krediet niet inzetten voor deze garantstelling. Wij verwachten binnen afzienbare tijd hier uitsluitsel over te hebben. Zie ook toelichting hieronder.

Huidige status: einddatum 2016.
Status investering: voorbereiding start in 2016.

Waalbrug fiets- en busbaan
In het Coalitieakkoord 2014-2018 is € 5 mln. vrijgemaakt voor de fietspadverbreding en extra busbaan op de Waalbrug. Hiermee is een belangrijke hefboom gecreëerd om subsidiegeld te verwerven. In verband met door RWS verlangde onvoorwaardelijke garantstelling voor de financiering van de verbreding van de Waalbrug is de aanpassing beperkt tot de fietspadverbreding. De beperking van de uitbreidingsscope leidt tot een besparing van zo’n 8 mln. ten opzichte van de eerder geraamde € 18 mln. Wij gaan uit van een maximum budget van € 10 mln. voor de gewenste fietspadverbreding.
In juli jl. heeft GS van provincie Gelderland besloten om € 5 mln. subsidie te reserveren voor de fietspadverbreding. Dit bedrag wordt opgebouwd uit € 1,5 mln. MIAM, € 3,05 mln. BDU en € 0,45 mln. Beter Benutten Vervolg. De subsidiebeschikking is nog niet binnen, doch het provinciale besluit geeft voldoende zekerheid. Het lijkt dan ook niet nodig om aanvullend budget uit het gemeentelijke investeringsbudget fietsvriendelijke maatregelen voor deze fietspadverbreding te reserveren.

We lopen een btw-risico op de fietspadverbinding. Om dat risico op te vangen reserveren we € 2,0 mln. binnen het krediet fietsvriendelijke maatregelen.

Huidige status: einddatum 2018.
Status investering: voorbereidingsfase.

Park & Ride - Transferium Nijmegen Noord
Bij de Stadsbegroting 2015 is een krediet met eigen dekking opgenomen van € 1,2 mln. euro voor de inrichtingskosten (incl. parkeerapparatuur) van 400 parkeerplaatsen op maaiveld. Met dit parkeerterrein beogen we dubbelgebruik: als transferium én als parkeerterrein voor bezoekers van Cinemec. In de overeenkomst met Cinemec gaan we uit van ten minste 300 parkeerplaatsen. De kosten voor inrichting, apparatuur en de ontsluitingsweg ramen we op € 850.000 exclusief omzetbelasting. De grondkosten worden gedekt binnen de gemeentelijke planexploitatie Waalsprong. Het restantkrediet van € 350.000 zetten we eventueel later in als blijkt dat de capaciteit van 300 parkeerplaatsen niet afdoende is ten behoeve van openbare functies als transferium of recreatie.
De aanbesteding voor de aanleg van het parkeerterrein  is in juli gestart en naar verwachting zal eind augustus de gunning plaatsvinden. Voor de aanschaf van de parkeerapparatuur wordt gebruik gemaakt van de raamovereenkomst. Het transferium moet begin december 2015 in gebruik worden genomen. De werkzaamheden starten dit najaar.

Huidige status: einddatum 2015.
Status investering: voorbereidingsfase.