Onderwijs

 Soort Krediet
x €. 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2019

1. Specifiek

Primair Onderwijs Groot Oosterhout

7.000

0

0

0

7.000

Bewegingsonderwijs Kristallis

950

0

0

0

950

Uitbreiding BS Hidaya

274

15

0

0

259

Investering Grote Boel
Op grond van de in 2013 vastgestelde woningbouwprogrammering voor Nijmegen Noord voorzien wij voor het deelgebied Groot Oosterhout-zuid de bouw van een nieuwe bredeschool met een in de toekomst uitbreidbare gymzaal in 2017. In de Stadsbegroting 2014 hebben we er rekening mee gehouden dat in 2016-2017 een investering van € 7 mln. nodig is voor deze basisschool, waarbij we in principe streven naar doordecentralisatie. De toekomstige nieuwbouw past naar verwachting nog steeds binnen het beschikbare budget.

Investering bewegingsonderwijs t.b.v. Kristallis op het Kinderdorp Neerbosch
De gemeente is in een vergevorderd stadium m.b.t. de aankoop van verschillende gronden in het gebied Kinderdorp Neerbosch. In deze aankoop zit ook de verwerving van de aldaar bestaande sporthal.

Op basis van het huidige leerlingenaantal van Kristallis (categorie 4 leerlingen) is een sporthal nodig om te voldoen aan de uren bewegingsonderwijs; dit is een wettelijke zorgplicht van de gemeente. Vervoer van deze kwetsbare leerlingen naar andere sportvoorzieningen in de stad is onwenselijk. Om deze reden verdient het de voorkeur de bestaande sporthal op te knappen. Voor het opknappen van de bestaande sporthal met een levensduur van circa 10 jaar bleek het beschikbare budget ontoereikend. De meerkosten op de investering worden geraamd op ongeveer € 200.000, dit bedrag is in de Zomernota 2015 aan de investeringsbegroting van 2016 toegevoegd.

Voortgang planning: aankoop 2015, opknappen sporthal 2e helft 2015-2016;
Planning uitgaven: € 1.150.000 in 2016.

Investering Hidaya
De aanpassingen zijn voor een deel gerealiseerd. Het resterende deel van de aanpassingen wordt gelijktijdig met de tijdelijke uitbreiding uitgevoerd. De bouw van de uitbreiding van twee noodlokalen is inmiddels gestart. Daarmee is een bedrag van € 10.000 inclusief. BTW gerealiseerd. Door aanvullende eisen vanwege de omgevingsvergunning heeft de uitbreiding vertraging opgelopen. Naar verwachting is realisatie eind 2015 nog niet gereed. In december melden we het eventueel over te hevelen restant van de investering.