Sport en Accommodaties

 Soort Krediet
x €. 1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2019

1. Specifiek

Ondersteuning Quick

1.000

655

347

0

-2

Talent Centraal

5.000

0

0

4.333

9.333

Kunstgrasvelden

1.812

237

375

0

1.200

Revitalisering Binnensportaccomm

1.000

105

151

0

744

Stevenstoren

1.300

339

592

0

369

Bestaande Voorzieningharten

200

55

0

0

145

Nieuw Balveren 5e veld

200

0

0

0

200

Sportpark Staddijk

100

0

0

0

100

WC de Brack

100

0

0

0

100

Aanpassing wijkaccomodaties ivm WMO

200

0

0

0

200

Kinderboerderij Kobus

300

0

20

0

280

Meerjarige Renovatie Zwembaden

500

0

0

0

500

Cultuurhistorische Panden

250

0

2

0

248

Asbest invent. & sanering

600

0

142

0

458

Kunstgras Hockeyvelden

219

0

198

0

21

Waalhalla

375

0

18

0

357

2. Bulk

Gemeentelijke accommodaties

750

0

143

0

607

3. Eigen dekking

Vastgoed Rendabel

2.600

0

2.274

0

326

Duurzaamheid

2.959

0

611

0

2348

Talent Centraal   
De feitelijke aanbesteding wordt nu voorbereid.

Sportpark Staddijk
Onderzoek naar de herinrichting van het Sportpark Staddijk. De eerste voorbereidingen zijn gestart, maar de uitvoering van het onderzoek zal niet, zoals eerder verwacht, in 2015 maar in 2016 worden afgerond.

WC De Brack   
We maken het wijkcentrum aantrekkelijker door de entree van het gebouw te verplaatsen. Hierdoor krijgt het gebouw een meer open karakter, waardoor huurders en bewoners de weg naar het gebouw beter kunnen vinden. De uitvoering is gestart in september. Mede gezien het vergunningentraject schuift een deel van de werkzaamheden mogelijk door naar 2016.

Aanpassing wijkaccommodaties i.v.m. WMO   
In overleg met de gebruikers van de accommodaties is onderzocht welke maatregelen nodig en wenselijk zijn.
De uitvoering is gestart in september. Mede gezien het vergunningentraject schuift een deel van de werkzaamheden mogelijk door naar 2016.

Meerjarige renovatie Zwembaden (€ 200.000 in 2015)   
De gemeenteraad heeft voor een periode van 4 jaar € 200.000 per jaar beschikbaar gesteld voor noodzakelijke renovatiemaatregelen in de zwembaden. De gemeente is over de inzet van dit geld in overleg met SFN. Voor een verantwoorde inzet van deze middelen zijn we in afwachting van een geactualiseerd onderhoudsplan van SFN. Gezien het feit dat dit plan nog niet beschikbaar is, is besteding van de middelen in 2015 niet waarschijnlijk. De staat van onderhoud en de financiële positie rondom de zwembaden maken deze bijdrage echter wel noodzakelijk, maar dit zal pas eerst in 2016 tot uitkering komen.

Zelfbeheer Dukenburg (€ 300.000 in 2015)
We onderzoeken de mogelijkheden om in zwembad Dukenburg zelfbeheer te realiseren. Het overleg met enerzijds de zelfbeheergroep en anderzijds SFN als huidige beheerder van het zwembad Dukenburg is nog niet afgerond. De richting staat nog niet vast en daarmee kunnen ook de benodigde investeringen dit jaar nog niet concreet worden benoemd.

Asbest inventarisatie en sanering   
De gemeenteraad heeft de in de periode 2015-2018 extra middelen beschikbaar gesteld voor asbestsanering van ons gemeentelijk vastgoed. In dit eerste jaar gaat het vooral om een uitgebreide inventarisatie van de asbestproblematiek om vast te stellen waar er onveilige en/of kritische situaties zijn. Na afronding van deze inventarisatie bepalen we wanneer en op welke locaties daadwerkelijk gesaneerd zal worden. Mede afhankelijk van het verloop van het vergunningentraject zullen de daadwerkelijke saneringswerkzaamheden grotendeels vanaf 2016 worden uitgevoerd.

Waalhalla
De gemeenteraad heeft voor de inrichting van het KP Kelco pand voor skatevoorzieningen een krediet van
€ 375.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering is in volle gang en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 worden afgerond.

Duurzaamheid   
De maatregelen voor uitvoering betreffen o.a. verdere verduurzaming op het gebied van verlichting, installaties en glasvervanging. De hiermee te realiseren besparingen op energielasten zetten we in voor dekking van de bijbehorende kapitaallasten en voor nieuwe duurzaamheidsmaatregelen.