Inleiding

Twee keer per jaar informeren wij uw Raad tussentijds over de uitvoering van de lopende begroting. In vervolg op de Zomernota informeren we in de voorliggende Slotwijzigingen uw Raad voor de tweede keer over de uitvoering van de Stadsbegroting.

We richten ons in de voorliggende rapportage op het melden van financiële afwijkingen op de uitvoering van de Stadsbegroting 2015. Waar niets wordt gemeld, mag worden verondersteld dat de uitvoering op schema ligt. Waar afwijkingen worden gesignaleerd, zijn we nagegaan of we kunnen bijsturen. Als dat niet kan, en de afwijkingen dus onontkoombaar zijn, maken we daarvan melding in deze nota. In die gevallen stellen we aan u voor de Stadsbegroting aan te passen.