Financieel Perspectief

In onderstaande tabel hebben we alle afwijkingen opgenomen die het resultaat bij deze nota Slotwijzigingen bepalen. Met uitzondering van de budgetoverhevelingen hebben we andere budget neutrale effecten niet in de tabel opgenomen; die worden bij de desbetreffende programma's (zie bijlage I) toegelicht.

Het totale effect van de meldingen laat een nadeel zien van € 4,1 mln. Dit nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door het nadeel van € 3,8 mln. op de uitkering van het Gemeentefonds. Dit nadeel van € 3,8 mln. bestaat enerzijds uit een nadeel van € 5,8 mln. waarover wij uw Raad eerder dit jaar hebben geïnformeerd in onze brief over de meicirculaire 2015 (kenmerk FA20 / 15.0006061), die we tegelijk met de behandeling van de Zomernota 2015 hebben aangeboden. Daarnaast verwerken we in deze nota een voordeel van € 1,9 mln. naar aanleiding van de septembercirculaire 2015. Over de septembercirculaire hebben we u ook per brief geïnformeerd (zie brief met kenmerk FA20/15.0009794).

Het effect van budgetoverhevelingen leidt per saldo tot een overboeking van een budget van € 311.000 naar begrotingsjaar 2016. De budgetoverhevelingen worden via de Saldireserve tussen de begrotingsjaren verrekend.

Bedragen * €1.000

2015

2016

2017

2018

2019

Meldingen

Bestuur & Middelen

Uitkering Gemeentefonds

514 n

Gemeentefonds; overige taakmutaties

3.326 n

Vrijval stelpost WWB

370 v

Accountantskosten

40 n

Advieskosten VpB

40 n

Lagere rentebaten vanwege minder startersleningen

219 n

Overige lagere rentebaten

56 n

Bezwaar & beroepschriften wel en niet woningen

70 n

Frictiekosten Stadsregio in liquidatie

150 n

Onttrekking onvoorzien t.b.v. Heumensoord

300 v

Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing

Niet realiseren van de taakstelling Verleden Verbeeld

70 n

Nadeel legesinkomsten Citymarketing

50 n

Eenmalig voordeel bibliotheekfiliaal

300 v

Dienstverlening & Burgerzaken

Niet besteed budget verkiezingen

116 v

Duurzaamheid

Korting Decentralisatie Uitkering Bodem 2015

14 v

Inkomen & Armoedebestrijding

Armoedebestrijding

900 n

Mobiliteit

Eindafrekening gratis Openbaar Vervoer

222 v

Inhaalafschrijving Transferium Ressen

163 n

CWZ afdracht parkeeromzet vorige jaren

40 v

Handhaven betaald parkeren op zondag

150 v

Besparing motie 'parkeren beter renderen'

200 v

Onderwijs

Sociaal Medische Indicatie

200 v

Stedelijke Ontwikkeling

Lagere legesinkomsten bestemmingsplannen

100 n

Zorg en Welzijn

Opvang Heumensoord

300 n

SUBTOTAAL MELDINGEN

4.086 n

0

0

0

0

Budgetoverheveling

Bestuur & Middelen

ICT Budget t.b.v. kostenbesparingen

460 v

460 n

Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing

Naar voren halen beschikbaar budget GIRO 2016

350 n

350 v

Naar voren halen budget Kroonjaar 2016

175 n

175 v

Dienstverlening & burgerzaken

Vernieuwing website

126 v

126 n

Mobiliteit

HOV Slotemaker de Bruïneweg

250 v

250 n

Verrekening Saldireserve

311 n

311 v

SUBTOTAAL BUDGETOVERHEVELING

0 v

0 n

0

0

0

In deze rapportage wordt niet gekeken naar de ontwikkeling in de planexploitaties. Een actualisatie daarvan wordt meegenomen in de bijgestelde Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP), die voorafgaand aan de Stadsrekening 2015 in procedure zal worden gebracht. Onlangs zijn in de Zomernota 2015 de economische ontwikkelingen vertaald naar de gemeentelijke projecten, door een beoordeling van de rekenparameters. De actualisering van de risicoanalyses vindt plaats in de Stadsbegroting 2016, als onderdeel van de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Bij deze nota slotwijzigingen verwerken wij de effecten uit de september- en decembercirculaire 2014 en de mei- en septembercirculaire 2015 voor zover deze betrekking hebben op begrotingsjaar 2015. De effecten voor begrotingsjaar 2016 en volgende zijn meegenomen in ons voorstel voor de Stadsbegroting 2016-2019.

Hierna geven we een toelichting op de afwijkingen. In de bijlage Programma's is een volledige toelichting per programma opgenomen en zijn ook alle budget neutrale effecten toegelicht. Wij stellen uw Raad voor deze meldingen met Begrotingswijziging BW-01441 vast te stellen.