Meldingen

Bestuur en Middelen

Uitkering Gemeentefonds
Bij deze nota verwerken wij de effecten vanuit het gemeentefonds naar aanleiding van de septembercirculaire 2014 en de mei- en septembercirculaire 2015. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van € 3,8 mln.: lagere uitkering uit het gemeentefonds van € 0,5 mln. en taakmutaties voor een bedrag van € 3,3 mln.
Dit nadeel van € 3,8 mln. bestaat enerzijds uit een nadeel van € 5,8 mln. waarover wij uw Raad eerder dit jaar hebben geïnformeerd in onze brief over de meicirculaire 2015 (kenmerk FA20 / 15.0006061), die we tegelijk met de behandeling van de Zomernota 2015 hebben aangeboden.
Daarnaast verwerken we in deze nota een voordelig effect vanuit het gemeentefonds naar aanleiding van de septembercirculaire 2015; het gaat dan om een voordeel van € 1,9 mln.

Vrijval stelpost WWB
Voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) is een stelpost opgenomen. De klantenontwikkeling laat toe dat wij hiervan € 0,37 mln. kunnen laten vrijvallen.

Accountantskosten
Onze accountant heeft voor een bedrag van € 40.000 extra interne controlewerkzaamheden uitgevoerd en gewerkt aan opzet dossier grondexploitatie. Daarnaast is er meerwerk geweest vanwege de controle van Europese aanbestedingen en zijn diverse extra deelverklaringen afgegeven op subsidies, waarvan een de Stadsbrug betreft.

Advieskosten VpB
Vanaf 1 januari 2016 zijn we voor de ondernemersactiviteiten aangifteplichtig voor de vennootschapsbelasting (VpB). Daarvoor zijn advies- en voorbereidingskosten noodzakelijk voor een bedrag van € 40.000 die we niet binnen het programma op kunnen vangen.

Lagere rentebaten
We verwachten minder rentebaten van € 0,275 mln. Dit wordt voor € 0,22 mln. veroorzaakt doordat er minder startersleningen zijn verstrekt. Overigens leidt dit binnen het programma Wonen niet tot een voordeel, omdat dergelijke voor en nadelen worden verrekend met de voorziening startersleningen.

Bezwaar & beroepschriften wel en niet woningen
De kosten voor bezwaar en beroep ten aanzien van belastingaanslagen voor woningen en niet-woningen zijn toegenomen met € 70.000. Dit komt onder andere doordat de zogenaamde ‘no cure no pay’ bedrijven steeds meer bezwaren indienen namens burgers. Ook bij bedrijven zien we hier een stijgende trend.

Frictiekosten Stadsregio in liquidatie
Met het vaststellen van de Zomernota 2015 door uw Raad is, in overeenstemming met de regionale afspraken voor de nieuwe regionale samenwerking GO/Economic board, het budget vanaf 2015 met een bedrag van
€ 85.000 structureel opgehoogd naar € 255.000. Daaruit kan vanaf 2016 de contributie van € 1,50 per inwoner betaald worden. Op 27 mei dit jaar is uw Raad akkoord gegaan met het liquidatieplan, onder voorbehoud van de procesafspraak over een adequate rechtsopvolging van het doelgroepenvervoer en woonruimteverdeling. Op 18 juni heeft de Stadsregioraad het liquidatieplan definitief vastgesteld, waarmee per 1 juli de Stadsregio in liquidatie is. Op dat moment kon geen uitsluitsel worden gegeven over de frictiekosten voor 2015 en daarna: bij de Stadsregio in liquidatie ligt bijvoorbeeld nog de bestuurlijke verantwoordelijkheid om subsidies goed af te wikkelen. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is daarom besloten de contributie volgens de oude systematiek voor de tweede helft van 2015 wel te innen. Voor Nijmegen bedraagt dit € 258.000. Met dit geld is de Stadsregio in liquidatie – samen met de voorzieningen frictiekosten en de algemene reserve – naar verwachting van voldoende budget voorzien om alle frictiekosten af te wikkelen. Wij gaan ervan uit dat na definitieve afwikkeling resterende middelen terug zullen vloeien. Bij de Zomernota 2015 is rekening gehouden met € 85.000 voor frictiekosten in 2015. Rekening houdend met alle plussen en minnen op het product externe betrekkingen, kunnen we bij deze Slotwijziging volstaan met een eenmalige budgetuitbreiding van € 150.000 voor 2015.

Onttrekking onvoorzien voor opvang Heumensoord
We stellen voor om ten behoeve van de opvang Heumensoord (zie programma Zorg en Welzijn voor een nadere toelichting) een bedrag van € 0,3 mln. te onttrekken aan de post onvoorzien.

Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing

Naast onderstaande meldingen is er in 2015 een bedrag van € 800.000 teruggevorderd voor de restauratie van het pand Papengas 4. Voor de besluitvorming over de concrete inzet van deze middelen bieden wij uw Raad, tegelijkertijd met de nota Slotwijzigingen, separaat een Raadsvoorstel aan.

Niet realiseren van de taakstelling Verleden Verbeeld
Bij het opstellen van de zomernota 2015 en de begroting 2016 was nog niet bekend dat de taakstelling 'Verleden Verbeeld' ad € 70.000 niet gerealiseerd kon worden. Alternatieven voor oplossingen van dit nadeel zijn binnen het programma niet aanwezig. De melding heeft een structureel karakter. Voor een oplossing van het structurele deel van deze melding doen wij een voorstel in de zomernota 2016.

Nadeel legesinkomsten Citymarketing
Bij de zomernota 2015 is melding gemaakt van een eventueel extra tekort op de legesinkomsten bij Citymarketing en evenementen. In de zomer zijn deze legesinkomsten nader onderzocht en uit dit onderzoek blijkt  dat er een  nadeel van € 50.000 op dit product gemeld moet worden.

Eenmalig voordeel bibliotheekfiliaal
De OBGZ zal dit jaar het bibliotheekfiliaal in  Nijmegen West niet realiseren en verwacht in het voorjaar van 2016 het filiaal te kunnen openen. Dat betekent dat een bedrag van € 0,3 mln. dat daarvoor in de begroting van 2015 was gereserveerd niet ingezet zal worden.

Dienstverlening & Burgerzaken

Niet besteed budget verkiezingen
De kosten van de  gecombineerde Waterschapsverkiezing met de Provinciale Verkiezing zijn € 116.000 lager uitgevallen dan verwacht door de combinatie van beide verkiezingen op één dag.

Duurzaamheid

Korting Decentralisatie Uitkering Bodem 2015
In de meicirculaire 2015 is de decentralisatieuitkering Bodem € 14.000 lager uitgevallen dan eerder door ons is aangenomen. Wij stellen voor de lasten hiertoe in 2015 eenmalig met dit bedrag verlagen.

Inkomen & Armoedebestrijding

Armoedebestrijding
Bij Armoedebestrijding is de prognose dat het tekort kan uitkomen op € 0,9 mln. De ervaring leert dat de prognose nog altijd behoorlijk kan afwijken van het definitieve eindresultaat (door open einderegelingen). We houden daarom een onzekerheidsmarge van €0,5 mln. aan. De grootste kostenposten zijn: de kosten voor bewindvoering en de kosten voor de inrichting van woningen. Dat laatste hangt direct samen met de komst van vergunninghouders in Nijmegen. We stellen voor om een tekort op te nemen van € 0,9 mln.

Mobiliteit

Eindafrekening gratis Openbaar Vervoer
De eindafrekening proef Gratis Openbaar Vervoer voorgaande jaren met de Stadsregio geeft een meevaller van
€ 222.000.

Inhaalafschrijving Transferium Ressen
Het transferium Ressen heeft een tijdelijke bestemming als parkeerterrein. Het terrein zal in verband met de gebiedsontwikkeling Ressen in 2016 of 2017 een andere bestemming krijgen. De boekwaarde van het terrein
(€ 490.000) moet daarom versneld worden afgeschreven. Dit bedrag brengen we in 2015 en 2016 ten laste van het resultaat. Het jaar 2015 verwerken we in deze slotwijziging, 2016 is verwerkt in de Stadsbegroting 2016.-2019. Voor 2015 gaat het om € 246.000 waarvoor € 82.903 dekking is. Voor 2015 melden we  een nadeel van
€ 163.000.

CWZ afdracht parkeeromzet vorige jaren
De gemeente Nijmegen exploiteert het parkeerterrein van het CWZ en draagt ongeveer de helft van de parkeeromzet aan CWZ af. De vaststelling van de definitieve afdracht over voorgaande jaren, die  in 2015 heeft plaatsgevonden, leidt tot een eenmalig voordeel van € 40.000.

Handhaven betaald parkeren op zondag
Bij de parkeeropbrengsten boeken we een eenmalig voordeel van € 150.000 door het handhaven van het betaald parkeren op alle zondagen. In de stadsbegroting 2016 nemen we een voorstel op om het budget in te zetten voor mobiliteitsmaatregelen om de bewoners van de binnenstad tegemoet te komen. De verwachte omzet van de overige parkeeropbrengsten is enigszins hoger en nagenoeg gelijk aan een lagere omzetverwachting van parkeerboetes. De lagere boetes worden veroorzaakt door een zeer hoge betalingsgraad, wat we terugzien in een hogere parkeeromzet. In hoeverre dit structureel voortzet melden we bij de Zomernota 2016.

Besparing motie 'parkeren beter renderen'
Bij de beantwoording van de motie ‘laat parkeren renderen’ hebben we aangegeven dat er besparingsmogelijkheden zijn. Deze besparingen hebben we weten te realiseren, onder andere door gunstig aan te besteden en vergaand te digitaliseren. De besparingen leveren naar het laat aanzien een structureel voordeel op van in totaal € 200.000 per jaar. Op het structurele effect komen we terug bij de Zomernota 2016.

Onderwijs

Sociaal Medische Indicatie
Jaarlijks verstrekken we voor ongeveer 100 kinderen een bijdrage in het kader van Sociaal Medische Indicatie (SMI), waarmee zij gebruik kunnen maken van een kinderdagverblijf. Om de stijging van de kosten in de afgelopen jaren meer in lijn te brengen met het beschikbare budget zijn de regels voor toekenning per 1 januari 2013 aangescherpt. We zijn uitgegaan van een geleidelijke afbouw, ingaande in 2013 (lichte daling) en sterker in de jaren erna. Op basis van de gegevens tot nu toe, is die daling ook daadwerkelijk ingezet, vooral door de afname van de SMI toekenningen die nog onder de ‘oude’ regeling vielen. Ondanks deze bezuiniging zijn er geen kinderen tussen de wal en het schip gevallen. In 2015 bedraagt het surplus circa € 200.000. Daarmee hebben we weer grip op de kosten en blijven we ruim binnen het door de Raad gestelde budgettaire kader van € 475.000 per jaar. Het betreft hier een a-structureel effect, aangezien we de SMI-regeling vanaf 2016 inhoudelijk en financieel gaan onderbrengen bij het beleidsonderdeel Passende Kinderopvang dat in ontwikkeling is. Pas dan kunnen we de structurele, financiële effecten op dit onderdeel melden in de Zomernota 2016. 

Stedelijke Ontwikkeling

Lagere legesinkomsten bestemmingsplannen
De legesinkomsten voor het aanpassen van bestemmingsplannen blijven achter bij de begroting, maar liggen wel op hetzelfde niveau als in 2014. Het verwachte nadeel wordt geschat op € 100.000.

Voor het begrotingsjaar 2015 ligt er verder een taakstelling op het programma die enerzijds betrekking heeft op beperken toezicht en handhaving in de gebruiksfase (Perspectiefnota 2014) en anderzijds op een verwachte terugloop van de bouwleges (Stadsbegroting 2014‐2017). Voor 2015 lijkt het erop dat de bouwleges hoger uitvallen dan begroot. Er wordt voor 2015 gestuurd op een budgetneutraal eindejaarsresultaat. De structurele invulling van de totale taakstelling voor de komende jaren is nog in onderzoek.

Zorg en Welzijn

Opvang Heumensoord
Op 15 september jl. hebben wij het verzoek van de bestuursvoorzitter van COA ontvangen om een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen te realiseren op Heumensoord voor circa 3.000 mensen. Onder de voorwaarde dat de noodopvang uiterlijk op 1 juni 2016 wordt beëindigd in verband met Special Olympics en de Vierdaagse hebben wij hieraan onze volledige medewerking verleend, in nauwe samenwerking met de gemeente Heumen. Afspraken zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst met COA en gemeente Heumen. In het kader van onze medewerking maken wij als gemeente Nijmegen kosten. Het betreft hier kosten voor technisch onderzoek van het terrein voor- en achteraf, infrastructuur en voorzieningen in de directe omgeving van de noodopvang, toezicht, communicatie met omwonenden en andere betrokkenen, coördinatie en projectleiding. Ten behoeve van deze kosten voegen wij eenmalig een bedrag van € 500.000 toe aan het programma Zorg en Welzijn, product Diversiteit (€ 300.000 in 2015 en € 200.000 in 2016; laatstgenoemd bedrag reserveren we in de Stadsbegroting 2016). Waar andere programma's en afdelingen kosten maken in relatie tot Noodopvang Heumensoord zullen deze ten laste worden gebracht van dit budget. Waar kosten krachtens de bestuursovereenkomst voor rekening komen van COA, zullen deze bij COA in rekening worden gebracht.