Budgetoverheveling

Bestuur en Middelen

ICT Budget t.b.v. kostenbesparingen
Voor extra investeringen in ICT is door de Raad bij de Perspectiefnota 2014 een eenmalig bedrag van € 0,75 mln. beschikbaar gesteld. Het budget is bedoeld om efficiency en kwaliteit van de organisatie te vergroten door verdere digitalisering, automatisering en ondersteuning. Waarbij de investering een besparing voor de organisatie moet opleveren. Deze laatste voorwaarde is cruciaal bij de selectie welke projecten uit het investeringsbudget worden bekostigd. Deze selectie heeft enige vertraging opgelopen, waardoor de werkelijke uitgaven in 2016 zullen komen. Verschillende projecten staan al in de steigers en andere projecten zullen in 2016 doorlopen. Daarom stellen wij voor om € 0,46 mln. over te hevelen naar 2016.

Cultuur, cultuurhistorie en Citymarketing

Naar voren halen beschikbaar budget GIRO 2016
Dit voorjaar is besloten met een financiële bijdrage van € 350.000 deel te nemen aan de organisatie van de start van de Giro d’ Italia in 2016. De middelen zijn door uw Raad bij de Stadbegroting 2015-2018 (€ 300.000) en bij de Zomernota 2015 (€ 50.000; meerkosten omdat we niet alleen als finish- maar ook als startplaats fungeren) beschikbaar gesteld voor jaarschijf 2016. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen naar begrotingsjaar 2015, zodat we het volledige bedrag van € 350.000 nog dit jaar ten behoeve van de Projectorganisatie van de Giro d’ Italia aan de provincie beschikbaar kunnen stellen.

Naar voren halen budget Kroonjaar 2016
Voor het kroonjaar 2016 is in de Zomernota 2015 een bedrag van € 875.000 beschikbaar gesteld. Voor de voorbereiding van het Kroonjaar 2016 worden er in 2015 al kosten gemaakt voor o.a. de promotie en beheersmaatregelen. We schatten deze kosten voor 2015 in op € 175.000. We stellen voor dit budget van 2016 over te brengen naar 2015.

Dienstverlening & burgerzaken

Vernieuwing website
De aanbesteding CMS en Design is naar verwachting eind november 2015 gereed. Deze datum is iets later dan gepland omdat pas, na het beschikbaar stellen van het budget in de Zomernota, van start kon worden gegaan met de aanbesteding. Dit betekent dat er in 2015 een eerste betaling gedaan zal worden aan de leverancier, en de rest in 2016 zal worden voldaan na volledige oplevering. Door de iets latere aanschaf zullen de kosten voor de tijdelijke uitbreiding van functies in 2016 vallen. We stellen daarom voor een bedrag van € 126.000 over te hevelen naar 2016.

Mobiliteit

HOV Slotemaker de Bruïneweg
Als uitwerking van de beleidsnota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar wordt de Slotemaker de Bruïneweg gereconstrueerd, waarbij de inrichting van de weg wordt aangepast aan de eisen van hoogwaardig openbaar vervoer. Voor het plan (kostenraming € 1,3 mln. heeft de provincie Gelderland een bijdrage van € 585.000 in het vooruitzicht gesteld. De uitvoering is voorzien in 2016. Daarom stellen we voor de reeds gereserveerde middelen van € 250.000 voor 2015 over te hevelen naar 2016.