Effect op de Stadsbegroting 2015-2018 en de saldireserve

In de Zomernota 2015 hebben we ten aanzien van het lopende begrotingsjaar het volgende beeld gepresenteerd:

bedragen * € 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

Stadsbegroting 2015 - 2018

4 n

overige besluiten

145 n

Primitieve begroting 2015 - 2018

149 n

Ontwikkeling algemene middelen

1.920 v

Bestaand beleid programma's

-2.987 n

Nieuw beleid

-330 n

Daarmee leiden de voorgestelde aanpassingen bij deze Slotwijzigingen met de eerdere melding in de Zomernota tot een nadeel van € 5,6 mln. Zoals hiervoor al toegelicht, wordt dit grotendeels veroorzaakt door nadelige effecten in het gemeentefonds.

We hebben hiervoor ook een groot aantal onzekerheden genoemd - zie toelichting onder winstverwachtingen - waarvan wij verwachten dat deze nadelig uit zullen pakken.

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen willen we behoedzaam om blijven gaan met financiële mee- en tegenvallers. Daarom blijven wij ons inspannen om ons bestaande financiële beleid zorgvuldig na te leven en een zo gunstig mogelijk financieel resultaat 2015 te behalen. Dat houdt tevens in dat alle niet-geprognosticeerde voordelen ter expliciete heroverweging aan ons College worden voorgelegd, zodat wij de bewuste en integrale afweging kunnen maken om deze voordelen ofwel in te zetten ter compensatie voor niet- voorziene nadelen die na de Slotwijzigingen nog naar boven komen ofwel om zwaarwegende redenen in te zetten voor (onvoorziene) knelpunten.