Overig

Deze nota is een tussentijdse bestuurlijke melding op weg naar de Stadsrekening. We hebben een voorlopige prognose gemaakt van de stand einde jaar, op basis van de inzichten per 1 september. Er zijn nog onzekerheden die het eindresultaat kunnen beïnvloeden. De effecten daarvan nemen we mee in de Stadsrekening.

Behalve de meldingen (zie toelichting in voorgaande paragraaf 'financiële resultaten' en de toelichtingen verderop per programma; BW-01441) en begrotingsaanpassingen vanwege investeringskredieten (zie voorgaande paragraaf 'Investeringen' en de desbetreffende bijlage; BW-01443) stellen we zoals te doen gebruikelijk ook voor een aantal technische wijzigingen (BW-01442) vast te stellen. Bij deze wijzigingen gaat het enkel om aanpassingen ter uitvoering van eerder genomen besluiten, dan wel om noodzakelijke correcties in de begrotingsramingen zonder dat er een beleidsinhoudelijke keuze aan de orde is en - uiteraard - zonder budgettair effect. We volstaan hier met een verwijzing naar de bijlage ‘Begrotingswijzigingen’.